процедура по издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания от лечебните заведения

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 649 000

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

3041

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УТВЪРДЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

Правно основание

Закон за лечебните заведения – чл. 40, ал. 4;

Устройствен правилник на РЗИ;

Тарифа на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето;

Тарифа на таксите, които се събират по ЗЛЗ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

 

Заявител:

Представляващите лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи – физически и юридически лица и Ректора на Медицинския университет (за лечебната дейност и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение  на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност)  на територията на област Пловдив.

 

 Необходими документи:

 Заявление до Директора на РЗИ и всички необходими документи по чл. 40 от ЗЛЗ, съобразно вида на лечебното заведение:

           1. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

           2. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на съответното лечебно заведение;

            3. Списък с имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията на лечебното заведение, учредяващи групова практика;

           4. Списък, съдържащ данни за лекарите/лекарите по дентална медицина, работещи в лечебното заведение (имена по лична карта, специалност и УИН);

            5. Копие от дипломите за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;

            6. Копие на дипломите за призната специалност на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите на чл. 14 а от ЗЛЗ – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;

            7. Копие на разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;

            8. За членовете на управителните и контролните органи на лечебното заведение, които не са български граждани - свидетелство за съдимост или аналогичен на него документ.

            9. Документи за платена държавна такса.

Вътрешен ход на процедурата:

          Заявлението с документите за издаване на Удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти, както и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина се подава на фронт-офиса на РЗИ – Пловдив. Съответният служител отмята наличието на внесените документи, без да ги разглежда по същество. Заявлението се завежда в деловодната програма, а на заявителя се дава съответния входящ номер на хартиен носител, като се прилага и фактура за платена услуга. Преписката съгласно исканата регистрация се разпределя в Дирекция «Медицински дейности», Дирекция «Надзор над заразните болести» и Дирекция «Обществено здраве».

 

ПЪРВИ ЕТАП - Дирекция «Надзор над заразните болести»:

·             Началник отдел ПЕК определя длъжностното лице и срока за извършване на инспекцията, като извършва преглед на приложената документация, записва входящия номер, името на изпълнителя и срока за изпълнение в тетрадка „Контрол от началник ПЕК относно своевременност и качество на изходящата документация”.

·         В срок до 10 дни от заявяването длъжностното лице от отдел ПЕК извършва проверка на изискуемите документи и инспекция в обекта при спазване разпоредбите и изискванията на законодателството на Европейския съюз, на Националното законодателство, включително и на медицинските стандарти, както и на утвърдени ръководства и указания. Проверката се извършва задължително в присъствие на заявителя на обекта или посочен от него представител.

·         При наличие на несъответствия се връчва предписание и се определя срок.

·          При съответствие със здравните изисквания и редовна документация и изпълнение на даденото предписание се издава  Удостоверение за спазване на здравните изисквания.

·         При несъответствие на здравните изисквания, неизпълнение на дадените предписания се прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверение.

·         Удостоверение по образец за извършване на регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или мотивирания отказ за издаване на удостоверение се изготвя в четири екземпляра. Удостоверението се парафира от Директора на Дирекция НЗБ и Началникотдел ПЕК и Директор РЗИ Пловдив.

·         Първият екземпляр на удостоверението се връчва на заявителя. Вторият екземпляр на удостоверението се запазва в деловодството. Третият екземпляр заедно с останалата документация се връща в отдел ПЕК на Дирекция НЗБ за изготвяне на досие на лечебното заведение. Четвъртият екземпляр се предоставя на Д „МД”.

       Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция „Надзор на заразните болести”

Обхват на инспекцията:

 • Инспекция на функционалното устройство на обекта, осигуреност с работни, спомагателни и допълнителни помещения
 • Инспекция на материално-техническата база на обекта, включваща:
 • Състояние на водопроводната и канализационна инсталации
 • осветление
 • отопление
 • вентилация
 • състояние на подовата настилка
 • състояние на стени и тавани
 • състояние на врати и прозорци
 • Инспекция на медицинското оборудване:
 • осигуреност с медицинска апаратура и инструментариум съгласно спецификата на извършваната дейност
 • Инспекция на санитарно-хигиенното състояние и провеждането на дезинфекции и стерилизации в обекта:
 • осигуреност с мивки с течаща топла и студена вода
 • налични дезинфекционни препарати за под, повърхности, медицински инструментариум, ръце на медицински персонал
 • разрешения за употреба от МЗ съгласно изискванията на Наредба № 44 от 2004г на МЗ за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати.
 • Инспекция относно представяне на дезинфекционна програма и програма на ВБИ
 • Инспекция на дейностите с отпадъци, генерирани в обекта – представяне на програма за управление на отпадъците и представяне на договор с лицензирана фирма.
 • Вземане на проби за лабораторен /микробиологичен и химичен/ контрол

за обективизиране на инспекцията, а именно:

 • Микробиологичен контрол за дезинфекция и стерилизация на:
 • работни повърхности;
 • апаратура;
 • ръце медицински персонал;
 • Инструментариум;
 • работно облекло.
 • Химичен анализ на използваните дезинфекционни препарати:
 • работен дезинфекционен разтвор;
 • концентрат дезинфекционен препарат.

 

ВТОРИ ЕТАП – Дирекция «Обществено здраве», отдел «Радиационен контрол» - в случаите, когато лечебното заведение осъществява дейности с източници на йонизиращи лъчения:

1. Заявлението постъпва в отдел РК и началника на отдела носочва преписката за извършване на проверка в обекта/обектите с ИЙЛ.

2. В срок до 10 дни се извършва проверка в обекта за спазване на здравните изисквания.

3. Радиационната защита се осъществява в съответствие с изискванията на нормативната база:

 • Закон за здравето
 • Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели  /ДВ бр.103 от 27.12.20016г./
 • Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
 • Наредба за радиационна защита
 • Наредба №2 за условията и реда за защита на лицата при медицинско облъчване
 • Наредба №32 от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
 • Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
 • Наредба № 9 от 13 юли 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"
 • Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Нуклеарна медицина”
 • Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лъчелечение"
 • При наличие на несъответствия се връчва предписание и се определя срок.
 • При съответствие със здравните изисквания и редовна документация и изпълнение на даденото предписание се издава Удостоверение за спазване на здравните изисквания.
 • При несъответствие на здравните изисквания, неизпълнение на дадените предписания се прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверение.
 • Удостоверение по образец за извършване на регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или мотивирания отказ за издаване на удостоверение се изготвя в четири екземпляра. Удостоверението се парафира от Директора на Дирекция ОЗ и Началник отдел РК и Директор РЗИ Пловдив
 • Първият екземпляр на удостоверението се връчва на заявителя. Вторият екземпляр на удостоверението се запазва в деловодството. Третият екземпляр заедно с останалата документация се връща в отдел РК на Дирекция ОЗ за изготвяне на досие на лечебното заведение. Четвъртият екземпляр се предоставя на Д МД.

Цялата служебна преписка се съхранява в отдел РК, Дирекция ОЗ.

 

ТРЕТИ ЕТАП – Дирекция «Медицински дейности»

      1. Заявлението се предава ежедневно на длъжностно лице в отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” /ОКМД/.

      2. В деня на постъпването длъжностното лице от отдела изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а от ЗЛЗ.

     3. В срок до 10 дни от заявяването длъжностното лице от отдел ОКМД извършва проверка на изискуемите документи, както и проверка на място в обекта за спазване на утвърдените медицински стандарти и изготвя констативен протокол.

      4. При наличие на несъответствия и непълноти се връчва предписание и се определя срок за отстраняването им, който ни може да е по-дълък от три месеца.

      5. След служебно получаване на протоколи от отдел ПЕК за спазване на здравните изисквания в лечебното заведение и отдел РК и след отстраняване на непълнотите по подадените със Заявлението документи в срок от три дни се изготвя Удостоверение по чл. 40, ал. 4 от ЗЛЗ в два екземпляра – оригинал за ИАМН и копие за досието на лечебното заведение.

      6. Цялата служебна преписка се окомплектова и изпраща за регистрация на лечебното заведение в Изпълнителна агенция «Медицински надзор» на хартиен носител и по автомотичния електронен обмен.

     7. Копие на преписката на хартиен носител се съхранява в отдел ОКМД, както и в електронен вид в деловодната програма на РЗИ-Пловдив.

 

 Срок на изпълнение на услугата - 13 дни.

 

Права и задължения на регистрираните лица:

          Издаването на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис от ИАМН дава право за осъществяване на регистрираните медицински дейности.

          Регистрираните лица са длъжни, съгласно чл. 43 от ЗЛЗ, в 7-дневен срок от настъпване на промяната в обстоятелствата, вписани в регистъра, да уведомят ИАМН чрез РЗИ като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.

Образци на формуляри

·    Заявления за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис по чл. 40 от ЗЛЗ;

·    Заявления за пререгистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис по чл. 43 от ЗЛЗ

Начини на заявяване на услугата

През портала за предоставяне на електронни услуги

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: четвърто

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Съгласно Тарифата на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения:

 • За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) се събира такса 104 лв.;
 • За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 41, ал. 2 ЗЛЗ се събира такса 64 лв.;
 • За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на  лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3-5 и т. 7 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) се събира такса 64 лв.;
 • За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовите дейности чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) се събира такса 92 лв.;

 

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето:

ü    За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при регистрация на лечебно заведение (чл.18, т. 1) – 92 лв.

 

Таксите се плащат:

- на гише;

- по банков път;

- онлайн разплащане.

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.