Процедура по издаване на хигиенно заключение за проектна документация

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

2961

ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно основание

чл. 49 б, ал. 2, т. 8 от Закон за професионалното образование и обучение;

чл. 23 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

чл. 34 и чл.35 от Закона за здравето;

чл. 19 ал.1 от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавния здравен контрол;

чл. 142, ал.5, т.7 от Закона за устройство на територията.

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

            Процедурата регламентира реда, движението на документите и изпълнителите при издаване на хигиенно заключение на проектна документация, внесена за разглеждане на Експертен съвет (със състав, определен съгласно ежегодна заповед на Директора на РЗИ).

Предмет:

Хигиенно заключение за проектна документация, при вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища е част от документацията при издаване и изменение на лицензия на Центровете за професионално обучение и/или Центрове за информация и професионално ориентиране и дава основание за вписване на обекта в публичния регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ Пловдив.

 

 Процедура по издаване на хигиенно заключение за проектна документация:

 

Заявител:

Едноличните търговци или юридическите лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение или на професионално ориентиране.

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадено хигиенно заключение за проектна документация

 

Необходими документи:

1.Заявление по образец.

2.Проект или заснемане на материалната база с обзавеждане; обяснителна записка по част „Архитектура” (при използване на материална база на действащи детски градини и училища)

3.Проект на материалната база с обзавеждане; и обяснителни записки по част „Архитектура”, част „Водоснабдяване и канализация”, част „Отопление и вентилация” (при използване на сгради, които се преустройват, реконструират, сменят своето предназначение или са ново строителство)

4. Документ за платена такса.

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението за издаване на административния акт - хигиенно заключение за
проектна документация, при вписване, промени и отписване в регистъра на институцииге в систематана предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища се адресира до Директора на РЗИ - Пловдив заедно с приложените към него документи. Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на техническия сътрудник на Директора на Д ОЗ, който я предава на Директора на Дирекцията за резолюция до Началник отдел ПБПЗ и ЗТЕ, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот.

Експертите разглеждат документацията към проекта, дават писмено становище в 1 екземпляр на бланка – по образец,  за спазване на здравните норми. Изготвя се заключение по образец въз основа на дадените от специалистите становища.

Така подготвената документация се представя от началника на отдела и/или от друг експерт към Дирекция ОЗ, за обсъждане и разглеждане на Експертен съвет на РЗИ на провежданите ежеседмични заседания. След обсъждане от членовете на съвета се взема единно решение от ЕС при РЗИ, което се отразява в протокол от експертния съвет и се изготвя хигиенно заключение на проектната документация:

1. Инвестиционният проект съотвества на установените с нормативен акт здравни изисквания и издава хигиенно заключение.

2. Инвестиционният проект не съотвества на установените с нормативен акт здравни изисквания, като се посочват конкретните несъответствия и издава отрицателно хигиенно заключение.

3. При непълнота на изискуемите документи се уведомява писмено възложителя, спира се срока на разглеждане до окомплектоването на документацията.

Главният специалист от отдел ПБПЗ и ЗТЕ, извършва техническо оформяне на документа и предава документацията за подпис от Нач. на отдел ПБПЗ и ЗТЕ, Директор на Д ОЗ и Директор РЗИ.

Хигиенното заключение на проектната документация се издава в два екземпляра – един за заявителя, един за архива на отдела с прикрепено оригиналното на заявлението и становище. Хигиенно заключение на проектна документация се подпечатва с печата на РЗИ. Проектната документация, за която е издадено положително хигиенно заключение се подпечатва с печат „СЪГЛАСУВА” в част технология или част архитектура. Хигиенното заключение и проектната документация се получават:

1.      в звеното за административно обслужване на РЗИ – Пловдив лично срещу представена лична карта или от лицето, подало документацията и вписано в заявлението. При условие, че в заявлението не е посочено лице, подало документацията, документацията се получава лично от инвеститора или от упълномощено от него лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно. Заявителят или пълномощника попълва данни и се подписва в дневник за получени документи.

2.      по електронен път, съгласно Наредбата за електронните административни услуги.

3.      чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес:

-          като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката

-          като международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към РЗИ – Пловдив. Цената за пощенската услуга се заплаща от РЗИ – Пловдив на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката

 

Цялата служебна преписка се съхранява в отдел ПБПЗ и ЗТЕ.

 

Срок за изготвяне на документа:

Хигиенното заключение  се изготвя в срок до 14 работни дни от подаване на документите.

 

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на хигиенното заключение

След писмена молба от заинтересованото лице и разрешение от Директора на РЗИ се издава заверено копие на оригиналния документ, съхраняван в отдел ПБПЗ и ЗТЕ и архива на инспекцията с текст „ДУБЛИКАТ”.

 

Основания и ред за изтегляне на входирана документация:

 

Възложителят подава заявление (свободен текст) до Директора на РЗИ, който преценява дали документацията може да бъде изтеглена.

 

Образци на формуляри

Заявление по образец

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата:

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Заплаща се такса за издаване на становище за съгласуване на инвестиционни проекти - в размер на 65 лв., съгласно чл.23 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.