Хигиенно заключение за оценка на инвестиционен обект

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

 

 

Изх. №……..........……………..................................

Х И Г И Е Н Н О  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

 

ОБЕКТ:

 

АДРЕС:

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

 

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

 

ПРЕДСТАВЕНИ ЧАСТИ:

 

ПРОЕКТАНТ:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ: Вх. №  

 

 

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

 

Инвестиционният проект С Ъ О Т В Е Т С Т В А  на здравните норми и изисквания

 

 

            Настоящото хигиенно заключение се издава на основание чл. 34 и 35 от Закона за здравето,  чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и чл.142, ал. 5,т. 7 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––

Директор РЗИ-Пловдив

 

 

Съгласувано с:

Директор Дирекция: ОЗ                  –––––––––––––––––––

Началник отдел: ПБПЗ и ЗТЕ         –––––––––––––––––––

Изготвил:                                          ––––––––––––––––––––

 

4002 Пловдив, ул.”Перущица” № 1,  тел.: +359 32649 000, факс: +359 32643 438

е-mail: rzipd@plov.net;   rzi-plovdiv@mh.government.bg  web: www.rzipd.com