ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

2155

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Правно основание

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -  Чл. 60;

Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти;

Устройствен правилник на РЗИ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Предоставянето на специални рецептурни бланки дава възможности за изписване на медикаменти от приложение № 2 и 3 от ЗКНВП. Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и да издават рецепти имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали лечебно заведение или работещи по трудов договор в такова.

 Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за упойващи и психотропни вещества с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.

 

Заявители:

Всички лекари, включени в:

Ø регистъра за лекарите, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

Ø регистъра на лекарите, които имат право да предписват лекарства по реда на Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

 

Необходими документи:

Заявление по образец

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението за предоставяне на специални рецептурни бланки се адресира до Директора на РЗИ – Пловдив,  подава  се на фронт-офиса на  инспекцията и се завежда в деловодната програма. Длъжностното лице, водещо регистъра за получените и предадените специални рецептурни бланки, прави справка в регистрите за съответното лице и  предоставя специалните рецептурни бланки с приемно-предвателен протокол. Получените специални рецептурни бланки се вписват и регистър - хартиен и електронен вариант.

Срок на предоставяне на услугата – 1 ден.

 

Права и задължения на лекарите, получили специални рецептурни бланки:

Регистрираните лекари и получили специални рецептурни бланки, имат право да предписват лекарствени продукти по ЗКНВП и Наредба № 34.

Получените специални рецептурни бланки се съхраняват лично от лекаря и не се преотстъпват.

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за упойващи и психотропни вещества, с жълт цвят – за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, и със зелен цвят – за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.

Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

След изтичане на едногодишния срок рецептите се предават с приемно-предавателен протокол на инспектора по наркотични вещества в РЗИ, които ги съхраняват за срок 10 години.

Забранява се предписването на лекарствени продукти, които не съдържат наркотични вещества, на специалните рецептурни бланки.

Образци на формуляри

Ø  Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки;

Ø  Приемно-предавателен протокол;

Ø  Регистър на предоставените и получени специални рецептурни бланки;

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване.

 

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: второ

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване:

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Няма такса

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Министър на здравеопазването

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;