Заявление за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица

Вх. №........................................                                              ДО

            ДИРЕКТОРА

            НА РЗИ - ПЛОВДИВ

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От............................................................................................................................

/трите имена на български език/

…………………………………………………………………………………………………

/трите имена на латиница, съгласно личната карта или международния паспорт/

Гр./с/       ....................................                       ЕГН...................................

Тел.за контакт:          ...................................................................................

           

Г-н /г-жо/ Директор,

 

Моля да ми бъде  издадено Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица – УП 3 за времето от ………………….  /посочва се ден, месец, година/ до ……………………………../посочва се ден, месец, година/.

 

Удостоверението ми е необходимо за определяне на размера на пенсията ми.

Към заявлението прилагам следните документи:

1.Копие на трудова книжка

 

Желая, индивидуалният административен акт, за който е подадено заявление/уведомление/искане

вх.№ ………………/……………….…..г.,  да получа:

  • в деловодството на РЗИ Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка

На адрес:  ………………………………………………………………………………..……

           

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

 

 

Дата: ......................................                              Подпис:.................................