ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 3)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

2133

 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД  (УП 3)

 

 

 

Правно основание

Чл. 5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване

Чл.40, ал.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Закон за администрацията - допълнителна разпоредба §1, т.2 „в”

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се oкаже реда и условията за издаване на удостоверение за осигурителен стаж.

 Предмет:

Удостоверението за осигурителен стаж доказва придобит трудов и/или служебен стаж от физическо лице и служи при определяне на пенсията му

Процедура по издаване на услугата и необходими документи

Компетентен орган:

Удостоверението  се издава от Директора на РЗИ-Пловдив

Заявител e всяко физическо лице, което е било или в момента е в трудово-правни или служебни отношения с РЗИ-Пловдив или организациите на които РЗИ-Пловдив е правоприемник.

Вътрешен ход на процедурата:

Услугата се заявява  писмено или устно (с протокол).  Искането за издаване на административния акт – Удостоверение за придобит трудов и/или служебен стаж на осигурени лица  се адресира до Директора на РЗИ-Пловдив заедно с приложените към него документи. Заявлението за издаване на удостоверение за осигурителен стаж и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Пловдив и се завеждат в Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на директора на РЗИ-Пловдив. Директорът резолира преписката до директора на дирекция „АПФСО”, а той я предава на служител от звено човешки ресурси.

Срокът за изготвяне на документа е до 14 дни от получаването на преписката.

Индивидуалният административен акт може да бъде получен на място в РЗИ или на посочен точен адрес в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция АПФСО. 

 Необходими документи

-  копие на трудова книжка

Забележка: Исканията за административно обслужване и приложенията към тях до РЗИ  могат да се подават чрез лицензиран пощенски оператор.

Образци на формуляри

Приложение 1 - Заявления за издаване на удостоверение за осигурителен стаж УП 3

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : http://www.rzipd.com/

Вид на услугата:

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се дължи такса

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Национален осигурителен институт

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

По реда на АПК

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.