Процедурa по издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

1870

ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТ „МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА”

Правно основание

Чл.35 от Закон за здравето

Чл.19, ал.1 от Наредба № 36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

Чл.142, ал.5, т.7 от Закон за устройство на територията

чл.65 от Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен  здравен контрол и чл. 142, ал. 5, т. 7 от Закона за устройство на територията,

във връзка с Приложение №10 към чл.135, ал.2 от Наредба за радиационна защита -2018

чл.23 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

            Процедурата регламентира реда, движението на документите и изпълнителите при издаване на здравно заключение на инвестиционен проект, внесен за разглеждане на Експертен съвет (със състав, определен съгласно ежегодна заповед на Директора на РЗИ).

Предмет:

Издаване на здравно заключение за инвестиционен проект, при поискване от физически или юридически лица.

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга

Здравно заключение се издава за всички входирани проектни документации, във връзка със спазване на здравните норми и изисквания.

Инвестиционният проект се изработва в следните фази:

- идеен проект;

- технически проект;

- работен проект (работни чертежи и детайли).

Всички части на инвестиционните проекти трябва да бъдат подписани от проектантите и подпечатани.

Проектната документация включва чертежи по части: архитектура, ВиК, Ел, ОВ и при необходимост технологична.

 

 Процедура по издаване на здравно заключение за инвестиционен проекти:

 

Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи здравно заключение за инвестиционен проект.

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадено здравно заключение за инвестиционни проекти

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Окомплектована проектна документация (3 бр. папки АС, 3 бр. папки технологична, 1 бр. папка ВиК, 1 бр. папка ОВ и 1 бр. папка Ел)

3.Документ за платена такса.

 

Вътрешен ход на процедурата:

По служебен път заявлението от звеното за административно обслужване се предава на Директора на РЗИ-Пловдив, който резолира до Директора на Д ОЗ, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на техническия сътрудник на Директора на Д„ОЗ”, който я предава на Директора на Дирекцията за резолюция до Началник отдел „ПБПЗиЗТЕ”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот и се вписват в дневник за постъпилите за разглеждане документации, който съдържа:

1. датата на внасяне на проектната документация;

2. адрес на възложителя;

3. наименование и адрес на обекта;

4. фаза на проектиране;

5. дата на провеждане на експертния съвет;

6. дата на изготвяне на здравното заключение.

 

Експертите разглеждат документацията към проекта, дават писмено становище в 1 екземпляр на бланка – по образец,  за спазване на здравните норми. Началникът на отдела изготвя заключение въз основа на дадените от специалистите становища.

Така подготвената документация се представя от началника на отдела и/или от друг експерт към Дирекция ОЗ, за обсъждане и разглеждане на Експертен съвет на РЗИ на провежданите ежеседмични заседания. След обсъждане от членовете на съвета се взема единно решение от ЕС при РЗИ, което се отразява в протокол от експертния съвет и се изготвя здравно заключение с оценка за съответствие:

1. Инвестиционният проект съотвества на установените с нормативен акт здравни изисквания и издава здравно заключение.

2. Инвестиционният проект не съотвества на установените с нормативен акт здравни изисквания, като се посочват конкретните несъответствия и издава отрицателно здравно заключение.

3. При непълнота на изискуемите документи се уведомява писмено възложителя, спира се срока на разглеждане до окомплектоването на документацията.

Главният специалист от отдел „ПБПЗ и ЗТЕ”, извършва техническо оформяне на документа и предава документацията за подпис от Нач. на отдел „ПБПЗ и ЗТЕ”, Директор на Д ОЗ и Директор РЗИ.

Здравното заключение с оценка се издава в три екземпляра – един за заявителя, един за архива на отдела с прикрепено оригиналното на заявлението и становище, и един за архив към звеното за административно обслужване към  Дирекция АПФСО. Здравното заключение се подпечатва с печата на РЗИ. Проектната документация за ИП, за която е издадено положително здравно заключение се подпечатва с печат „СЪГЛАСУВА” в част технология или част архитектура. Здравното заключение и проектната документация се получават:

1.      в звеното за административно обслужване на РЗИ – Пловдив лично срещу представена лична карта или от лицето, подало документацията и вписано в заявлението. При условие, че в заявлението не е посочено лице, подало документацията, документацията се получава лично от инвеститора или от упълномощено от него лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно. Заявителят или пълномощника попълва данни и се подписва в дневник за получени документи.

2.      по електронен път, съгласно Наредбата за електронните административни услуги.

3.      чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес:

-          като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката

-          като международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към РЗИ – Пловдив. Цената за пощенската услуга се заплаща от РЗИ – Пловдив на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката

 

Цялата служебна преписка се съхранява в отдел „ПБПЗ и ЗТЕ”.

 

Срок за изготвяне на документа:

Здравно заключение се изготвя в срок до 14 работни дни от подаване на документите.

 

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на здравното заключение

След писмена молба от заинтересованото лице и разрешение от Директора на РЗИ се издава заверено копие на оригиналния документ, съхраняван в отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” и архива на инспекцията с текст „ДУБЛИКАТ”.

 

Основания и ред за изтегляне на входирана документация:

 

Възложителят подава заявление (свободен текст) до Директора на РЗИ, който преценява дали документацията може да бъде изтеглена.

 

 

ЗА ЧАСТ „МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА”

 

Цел:

Оценка съответствието на инвестиционния проект съc здравните  изисквания  и изискванията за осигуряване на радиационна защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения по отношение персонала и населението  във връзка с Приложение №10 към чл.135, ал.2 от Наредба за радиационна защита

Предмет:

Издаване на здравно заключение за инвестиционен проект, част „Мерки за осигуряване на радиационната защита” при поискване от физически или юридически лица.

 

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга

Проектната документация включва чертежи и изчислителна записка съгласно изискванията на Приложение №10 към чл.135, ал.2 от Наредба за радиационна защита

 Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи здравно заключение за инвестиционен проект, част „Мерки за осигуряване на радиационната защита”.

 

 Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадено здравно заключение за инвестиционни проекти, част „Мерки за осигуряване на радиационната защита”.

Радиационната защита се разработва в съответствие с изискванията на нормативната база за проектиране:

  • Наредба за радиационна защита
  • Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели
  • DIN 6812 rev. 2002 и Директива ЕВРАТОМ 2013/59/
  • Писма от МЗ и АЯР – разрешение за временно използване на методиката за пресмятане на лъчезащитата на медицински рентгенови кабинети по DIN 6812 rev. 2002 до влизане в сила на Наредба за изисквания при проектиране и експлоатация на медицински ретгенови уредби.
  • Наредба № 9 за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"
  • Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Нуклеарна медицина”
  • Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лъчелечение"
  • Наредба №2 за условията и реда за защита на лицата при медицинско облъчване
  • Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи

Необходими документи:

1.      Заявление по образец;

2.      Инвестиционен  проект, част „Мерки за осигуряване на радиационната защита” – 3 екземпляра

3.      Документ за платена такса.

 

Вътрешен ход на процедурата:

 

По служебен път заявлението се предава от звеното за административно обслужване на Директора на РЗИ-Пловдив, който резолира до Директора на Д„ОЗ”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на Директора на Д„ОЗ” за резолюция до Началник отдел „Радиационен контрол”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот. Началник отдела определя прекия изпълнител, което също се отразява в информационната система, като се вписва резолюцията върху преписката.

1.      Подадената документация се разглежда и оценява от инспектор – физик в отдел „Радиационен контрол” към Дирекция „ОЗ” ;

2.      Проектът се представя на Експертен съвет по здравно-техническа експертиза  към РЗИ-Пловдив, който заседава веднъж седмично.

3.      Заключението се издава в срок от 14 работни дни и се парафира от началника на отдел „РК”, от Директора на Д”ЗК” и Директора на РЗИ-Пловдив

4.      Всички страници и копия на внесения проект се подпечатват от инспектор-физик или от началника на отдел „РК” с текст „Съгласува се, подпис, дата”

5.      Заключението се изготвя в три екземпляра – първият се предоставя на заявителя срещу подпис заедно с двата екземпляра от приложената проектна документация (третият екземпляр остава в отдел „РК”и е част от здравното досие на обекта с ИЙЛ след въвеждането му в експлоатация), вторият  се съхранява в отдел „РК” заедно с проектната документация, а третият екземпляр се предава в архива на РЗИ-Пловдив

6.      В отдел „РК” се води дневник за постъпилите за разглеждане проектни документации , в който се вписват:

o   датата на внасяне на проектната документация;

o   адрес на възложителя;

o   наименование и адрес на обекта;

o   фаза на проектиране;

o   дата на провеждане на експертния съвет;

o   дата на изготвяне на здравното заключение.

7.      Така подготвената документация се представя от началника на отдела, а при негово отсъствие от друг специалист, за обсъждане и разглеждане на Експертен съвет по здравно-техническа експертиза на РЗИ на провежданите ежеседмични заседания. След обсъждане от членовете на съвета се взема единно решение от Експертния съвет при РЗИ, което се отразява в протокол от заседанието и се изготвя здравно заключение с оценка за съответствие, по образец:

·         Инвестиционният проект съответства на установените с нормативен акт здравни изисквания и издава здравно заключение.

·         Инвестиционният проект не съответства на установените с нормативен акт здравни изисквания, като се посочват конкретните несъответствия и издава отрицателно здравно заключение.

·         При непълнота на изискуемите документи се уведомява писмено възложителя, спира се срока на разглеждане до окомплектоването на документацията.

Единият екземпляр от проекта остава в РЗИ, а останалите два екземпляра заедно със Здравното заключение са връщат на лицето.

Здравното заключение с оценка се издава в три екземпляра – един за заявителя, един за архива на отдела с прикрепено оригиналът на заявлението, и един за архив към звеното за административно обслужване към Дирекция „АПФСО”

Цялата служебна преписка се съхранява в отдел „РК”.

При представяне на окомплектована документация  за оценка на инвестиционен проект се издава Здравно заключение за оценка на всички представени части.

Образци на формуляри

Заявление по образец

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване: http://www.rzipd.com/

Вид на услугата:

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Заплаща се такса за издаване на становище за съгласуване на инвестиционни проекти - в размер на 65 лв., съгласно чл.23 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.