Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

                                                   

Изх.№ ................/......................... г.

 

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:

АДРЕС:                                                           община/район

ул. /ж.к./ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АДРЕС: гр./с./                                                  община/район

бул. /ж.к./

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ: ТП

ПРЕДСТАВЕНИ ЧАСТИ:

ПРОЕКТАНТ:

ЗАЯВЛЕНИЕ:

О Ц Е Н К А   З А   С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е

 

Инвестиционният проект СЪОТВЕТСТВА(НЕ СЪОТВЕТСТВА) на здравните норми и изисквания.

 

Инвестиционният проект СЪОТВЕТСТВА на здравните норми и изисквания, като до завършване на обекта бъдат спазени следните забележки:

 

Несъответствията на проекта със здравните изисквания се изразяват в следното:

 

Настоящото здравно становище се издава на основание чл. 34 и 35 от Закона за здравето,  чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и чл.142, ал.5,т.7 от Закона за устройство на територията.

 

                                                 

 

 

Директор на Регионална здравна  инспекция- Пловдив