Процедура по издаване на свидетелство за имунизационно състояние

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

1796

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

Правно основание

Чл.26, т.6 от Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

Тарифа за таксите, които се събират от органите на Държавен здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел на процедурата

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за издаване на международно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние на съответното лице.

Осъществяване на процедурата

Свидетелство за имунизационно състояние се изготвя от квалифициран здравен инспектор от отдел ”Противоепидемичен контрол „ Дирекция „Надзор на заразните болести” на Регионалната Здравна Инспекция – Пловдив. Документа се подписва от директора на РЗИ- Пловдив  и се подпечатва с официалния  печат на инспекцията в деловодството.

Вътрешен ход на процедурата

 

         Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (деловодството)  на Регионалната Здравна Инспекция- Пловдив, като получава входящ номер и се насочва за резолюция от директора на инспекцията. В съответствие с резолюция от директора, преписката се насочва служебно за резолюция от Директор на Дирекция ”Надзор на заразните болести” и за изпълнение и контрол към отдел ” Противоепидемичен контрол”  Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (деловодството) на РЗИ – Пловдив по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

Образуваната преписка, комплектована с екземпляр от свидетелството се предава в отдел “ПЕК” за изготвяне на досие.

            В 10 дневен срок от подаване на заявлението здравен инспектор със съответната квалификация от отдел „Противоепидемичен контрол” извършва проверка на документите – здравна амбулаторна карта с имунизационното състояние и изготвя свидетелството за имунизационното състояние на заявителя.

            Данните за имунизационото състояние се отразяват в  свидетелството. Последният се подписва от Директора на РЗИ- Пловдив и подпечатва с кръглия печат на инспекцията.

              Срок на издаване на свидетелството: 10 дни от подаване на заявлението.

Образци на формуляри

Приложение 1 - Заявления за издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: Ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Удостоверява състоянието, към момента на издаването му.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Тарифа за таксите, Приложение 4, т.06.01, които се събират от органите на Държавен здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.- 10 лв.

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

 

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.