Процедура по издаване на хигиенно заключение за извършвване на дейности с опасни отпадъци

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

1795

ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Правно основание

Чл. 69, ал.1 т.6 Закон за управление на отпадъците;

Чл. 8 от Наредба № 1 ДВ бр.13/2015г на МОСВ и МЗ за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения;

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците   ( обн. ДВ, бр.66 от 08 август 2014 г.);

чл. 21  от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел на процедурата

Процедурата указва реда и условията за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Осъществяване на процедурата

Необходими документи

1.Заявление по образец

2.Становище за класификация на отпадъците

 3.Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка; класификация на отпадъка.

4. Декларация за годишното количество генериран отпадък от хуманната медицина.

5. Документ за платена държавна такса.

Вътрешен ход на процедура

        Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (деловодството)  на Регионалната здравна инспекция- Пловдив, като получава входящ номер и се насочва за резолюция от директора/главния секретар на инспекцията. В съответствие с резолюцията  от директора, преписката се насочва служебно за резолюция от Директор на Дирекция ” Надзор на заразните болести” и за изпълнение и контрол- към отдел ” Противоепидемичен контрол”.

       Готовият документ се получава в звеното на административно обслужване (деловодството) на Регионалната здравна инспекция – Пловдив по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

     Образуваната преписка, комплектувана с екземпляр от заключението се предава в отдел ”Противоепидемичен контрол” за съхранение и архив.

     В 14 дневен срок от подаване на заявлението главен инспектор от отдел ”Противоепидемичен контрол” извършва проверка на документите и изготвя експертна оценка.

     При непълноти в документацията и / или несъответствие със Закона за управление на отпадъците заявителя се уведомява писмено за отстраняване на съответните пропуски и му се определя 20 дневен срок за подаване на исканата допълнителна информация.

Срок за издаване  на становището: 14 дни от подаване на заявлението  и/или от отстраняване на непълнотите.

Образци на формуляри

Приложение 1 - Заявление по образец;

 

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата:

 

 

 

Срок на действие на документа       /ИАА

От заявителя на заявлението, съобразно срока на РИОСВ.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

чл. 21 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 123 лв

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.