Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци

 

Изх. №…………………

………………………………20     г.

 

 

ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

За извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

 

На основание чл.69, ал.1, т.6 от Закона за управление на отпадъците и подадено Заявление в РЗИ Пловдив с вх.№ ………………………………… и приложената към него документация:

  1. Становище за класификация на отпадъците
  2. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка
  3. Декларация за годишното количество генериран отпадък от хуманната медицина
  4. Документ за платена държавна такса,

Се издава Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

На обект: ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

На адрес: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

Директор РЗИ Пловдив