Удостоверение 1793

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

№ ……………………/……………………г.

 

На основание чл. 170, ал. 4 от Закона за здравето

 

УДОСТОВЕРЯВАМ:

 

че ..............................................................................................................................................

(трите имена на лицето, упражняващо неконвенционални методи)

 

с адрес: ………………………………………………………………………………………………

е вписано в Регистъра на  лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на Регионална здравна инспекция - Пловдив под № ……………………………………..

и има право да упражнява следните неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

(вписват се неконвенционалните методи)

                       

 

Д-Р ……………………….                                

Директор на Регионална здравна инспекция