Процедура 1793

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

1793

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

Правно основание

Закона за здравето –  чл. 166 – 173;

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

Устройствен правилник на РЗИ;

Тарифа за таксите по ЗЗ  

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Издаването на Удостоверение за регистрация за упражняване на  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, които включват един или няколко от изброените метода:

1. използване на нелекарствени продукти от органичен произход;

2. използване на нелекарствени продукти от минерален произход;

3. използване на нетрадиционни физикални методи;

4. хомеопатия;

5. акупунктура и акупресура;

6. ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване;

7. диетика и лечебно гладуване.

Заявител:

Право да подават заявление за издаване на Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия, имат български граждани, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на поне едно от следните условия:

Ø притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация";

Ø притежават образователно квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по професионално направление "Здравни грижи";

Ø притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Необходими документи, които се прилагат към заявлението:

1. Заверено копие от диплома

2. Свидетелство за съдимост

3. Копие от документ, удостоверяващ гражданството на лицето;

4. Документ за психично здраве;

5. Книга за посещенията по образец съгласно приложение № 3 към Наредба № 7

6. Документ за платена такса.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и придружаващите го документи се подават в РЗИ – Пловдив.

Заявлението по чл. 170, ал. 1 от Закона за здравето и уведомлението по чл. 171, ал. 2 от същия закон може да се подава по електронен път подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис.

Служителят проверява наличието на внесените докумнети, без да ги разглежда по същество. Заявлението се завежда в деловодната програма, като на вносителя се дава входящия номер на хартиен носител. Към преписката се прилага и фактурата за платена такса по тарифата за таксите, които се събират по реда на Закона за здравето.

В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице извършва проверка на изискуемите документи. При наличие на несъответствия или непълноти с изискванията за регистрация в 15 дневен срок заявителя се уведомява писмено за това и се определя 10 дневен срок за отстраняването им.

Срокът за издаване на Удостоверение за регистрация на лица, упражняващи неконевнционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве спира да тече.

Когато липсват непълноти в представеното заявление и приложените към него документи, респ. същите са отстранени в указания срок, определеното длъжностно лице  изготвя заповед за вписване в регистъра, която се подписва от директора на РЗИ и се вписва в заповедната книга на инспекция. Изготвя се Удостоверение за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Следва вписване на лицето в регистъра на практикуващите неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, а служител към отдел “Здравна информация” публикува на интернет страницата на РЗИ – Пловдив новорегистрираното лице.

Книга за посещения (прошнурована), съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г., се подпечатва и регистрира от длъжностното лице по регистрацията в РЗИ.

Цялата служебна преписка сформира досие, което се съхранява от служителя, водещ регистъра на практикуващите неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

Срок на предоставяне  на услугата -  15 дни.

 

Права и задължения на регистрираните лица:

Лицата, получили Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, имат право да практикуват само вписаните в удостоверението дейности.

Регистрираното лице предписва и прилага само тези методи, които имат положителен практически опит и когато няма данни за вредни въздействия.

Неконвенционалните методи могат да се упражняват само в помещения, които отговарят на здравните изисквания, посочени в Приложение № 2 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г., като в тях не може да се осъществява друга дейност.

Образци на формуляри

·                        Заявление за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

·                        Заповед за регистрация за  упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

·                        Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

·                        Книга за посещения на лицата, върху които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

·                        Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

 

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: трето

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

 Съгласно чл. 11 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве  -  100 лева

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.