Удостоверение за изпълнение на изискванията за лечебно заведения

РЗИ – ПЛОВДИВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№           /                     г.

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 46, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НА УТВЪРДЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

 

На основание чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и протокол № .........../……….. г. от проведена проверка, във връзка със заявление вх. № ………… от ………………... от ………………….. - управител на  ”………………………” , гр. ……………….., удостоверявам, че ”……………………………….”  , гр.  …………………, с ……………………………

 

  1. отговаря на изискванията на Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и на утвърдените медицински стандарти ………………………………………
  2. в лечебното заведение са осигурени: медицински специалисти на основен трудов договор; технически изправни медицинска апаратура и техника, определени в медицинските стандарти; непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, описани по-долу, включително и на медицинска помощ при спешни състояния

 

 

Предлагам на ”…………………………………….” .  да бъде разрешено:

 

 

да осъществява следните дейности: /вписват се тези дейности от т.1 до т.8,  по които болницата извършва дейност и това е отразено в правилника, проверено е и е представен необходимия доказателствен материал в документи/

 

по следните медицински специалности:

 

 

Лечебната дейност може да се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

 

Клиники и/или отделения с легла:

 

                                                                                                                                                                                                        

Клиники и/или отделения без легла:

 

                  

Клинико-диагностични структури /лаборатории/:

 

Лечебната дейност  обезпечена по договор

 

 

” ........................... ” осъществява дейността си на адрес: гр. ………………………………….

 

 ДИРЕКТОР НА РЗИ: