Хигиенно заключение за аптеки

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Изх. №……/……………г.

 

 

ДО

 

 

 

Х И Г И Е Н Н О  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 

на аптека за готови лекарствени продукти

на фирма………………..

с ръководител маг. Фармацевт……………….

с дом. адрес:………………

 

 

Във връзка с подадено заявление вх. №………. г., служители на РЗИ-Пловдив извършиха оглед на помещенията, предлагани за откриване на аптека в гр. при който се установи:

Аптеката не се помещава в …………. сграда.

  1. Помещенията предлагани за откриване на аптека са разположени в самостоятелна едноетажна постройка с два самостоятелни входа и се състоят от:
  • приемно помещение   м2
  • складово помещение   м2
  • преддверие   м 2
  • санитарен възел   м2

Общата площ е:                               м2

Осигурен е достъп за инвалиди

  1. Между отделните помещения е осигурена пряка и удобна функционална връзка.
  2. Строителни изисквания:

А/ светлата височина на помещенията е м.

Б/ стените са боядисани с бяла латексова боя, позволяваща влажно почистване и дезинфекция.

         Стените в санитарния възел са облицовани с фаянсови плочки на два метра височина.

         Подовите настилки са теракота навсякъде.

В/ осветлението е естествено и луминесцентно в приемното помещение и изкуствено - луминесцетно в останалите помещения.

  1. Отопление и вентилация, “В и К” и ел. инсталация:

Отоплението е с електричество

Вентилацията е естествена, чрез отваряеми врати и прозорци.

“В и К” и ел. инсталацията отговарят на БС и норми.

Мивката е монтирана в предверието към санитарния възел.

Осигурена е топла и студена течаща вода „за пиене”, монтиран е 5 л. ел.бойлер.

  1. Притежава Разрешение за ползване №………издадено от РДНСК Пловдив
  2. Обзавеждане и оборудване:

Всички помещения са обзаведени и оборудвани с необходимите мебели, секции със затворени шкафове и стелажи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

         Осигурени са: “Венена А” за отровните лекарствени продукти, метален шкаф за запалителните продукти, хладилник за термолабилните лекарствени продукти, гардероб за личните вещи на персонала, високо преградно остъкляване на работното място в приемното помещение.

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Помещенията, предлагани за откриване на аптека за готови лекарствени продукти, с изключение на екстемпорални лекарствени форми, отговарят на изискванията на Наредба № 28/09.12.2008 г., ДВ. бр. 109 от 23.12.2008 г..

         Разрешението за откриване на аптеката следва да се изиска от Министерство на здравеопазването по реда на чл. 228, ал. 1 (ДВ бр. 71/12.08.2008г.). от ЗЛПХМ, и на Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти ДВ, бр. 109/23.12.2008 г.

                                                        

 

                                     

С уважение,

 

Директор на Регионална здравна

инспекция – Пловдив