Разрешение за извършване на дейности с азбест

 

Изх. №………………………

………………………………2020 г.

 

РАЗРЕШЕНИЕ

за извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали

 

            Долуподписаната, д-р Ваня Танчева – Манчева, Директор на РЗИ - Пловдив

Във връзка със Заявление с вх. № АУ 1553……./………. год. на РЗИ –Пловдив и след като се запознах с приложените към него документи /план за работа съдържащ конкретни мерки за осигуряване на здравето и безопасността на работниците и служителите на работното място; списък на ангажираните работници и служители; удостоверение за обучение на работниците и служителите./, Протокол от дата ……………….. год., съставен от инспектор на РЗИ–Пловдив и съгласуване без забележка на документите към заявлението от РИОСВ–Пловдив, в хипотезата на чл. 74, ал. 2, изречение второ от Закона за здравето, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за здравето.

 

РАЗРЕШАВАМ

на ……………………………………………

със седалище и адрес на управление ……………………………………………

да извърши дейности по разрушаване и отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от временни конструкции, находящи се в …………………………………………………………………………………………………...

при следните условия:

Горепосочените дейности трябва да бъдат извършени в съответствие с приложения   към Заявлението План за работа.

 

С уважение,

Д-Р ВАНЯ ТАНЧЕВА – МАНЧЕВА

Директор РЗИ – Пловдив