Процедура вписване в регистъра на ООП

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

1552

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Правно основание

чл.36, ал. 3 от Закон за здравето

чл.9 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укажат реда и условията за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение.

Удостоверяване спазването на нормативно установените изисквания за вписване в публичния регистър на обектите с обществено предназначение с източници на йонизиращи лъчения

 

Предмет:

В регистъра на обектите с обществено предназначение се вписват посочените в таблицата групи обекти:

 

КОД

Групи обекти с обществено предназначение

01.

Централни водоизточници

02.

Местни водоизточници

03.

Минерални водоизточници

04.

Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване

05.

Плувни басейни

06.

Плажове и места за къпане

07.

Средства за подслон – вилни и туристически селища

08.

Хотели, мотели и семейни хотели

09.

Къмпинги и туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални

10.

Места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала

11.

Спортни обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки

12.

Фитнес- центрове и зали

13.

Театри, киносалони, концертни зали и читалища

14.

Компютърни и интернет зали

15.

Игрални зали

16.

Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове

17.

Обществени бани и перални

18.

Обществени тоалетни

19.

Обекти за производство на козметични продукти

20.

Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти

21.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

22.

Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции

23.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

24.

Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове

25.

Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни

26.

Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина

27.

(изм. в Закона за здравето - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

28.

Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки

29.

Детски ясли и градини

30.

Заведения за социални услуги за деца и ученици

31.

Училища и висши училища

32.

Ученически и студентски общежития

33.

Школи - музикални, езикови, спортни, бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца

34.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

35.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен

36.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен

37.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен

38.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

39.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

40.

Селскостопански аптеки

41.

Гробищни паркове

42.

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване

43.

Оптики

44.

Здравни кабинети

45.

Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

46.

Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

 

Обекти с йонизиращи лъчения, които подлежат на здравно-радиационен контрол

I степен на сложност

 • ядрена централа - всеки енергетичен блок;
 • изследователска ядрена инсталация - един експериментален ядрен реактор;
 • предприятие, преработващо материали с повишено съдържание на естествени радиоактивни вещества - установка за обработка на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди;
 • радиоизотопна лаборатория I клас - всяка лаборатория за работа с открити източници на йонизиращи лъчения;
 • промишлен гама-облъчвателен комплекс с обща защита - всеки отделен комплекс;
 • облъчвателен комплекс с електрони за промишлени и медицински цели с енергия над 1 MeV - всеки ускорител на заредени частици;
 • съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци - всяка обособена част от предприятие за преработка, съхранение и погребване на радиоактивни отпадъци;
 • лаборатория, работеща с преносими гама-дефектоскопи - всяка дефектоскопна лаборатория;
 • лаборатория за гама- и неутронен каротаж - всяка отделна лаборатория;
 • лаборатория за презареждане на гама-дефектоскопи - всяка отделна лаборатория;

II степен на сложност

 • медицинско радоново отделение - всяко отделно заведение като цяло;
 • радиоизотопна лаборатория II клас - всяка отделна лаборатория;
 • лаборатория за рентгенова дефектоскопия - всяка отделна лаборатория;
 • лаборатория за стационарна гама-дефектоскопия - всяка отделна лаборатория;
 • гама-облъчвателна уредба с местна защита - всяка гама-установка;
 • ускорител на заредени частици с енергия под 1 MeV - всеки ускорител на заредени частици;
 • лаборатория с неутронни генератори - всяка отделна лаборатория;
 • хранилище за временно съхраняване на радиоактивни вещества и дефектоскопи - всяко отделно хранилище;

III степен на сложност

 • рентгенов апарат с медицинско предназначение - всяка рентгенова уредба независимо от броя на рентгеновите тръби;
 • лаборатория за рентгеноструктурен, рентгенофлуоресцентен и рентгеноспектрален анализ - всеки отделен апарат;
 • рентгенов апарат, използван в наука, селско стопанство и др. - всяка рентгенова уредба независимо от броя на рентгеновите тръби;
 • лаборатория за електронна микроскопия - всяка обособена лаборатория;
 • прибори за технологичен контрол - нивомери, нивосигнализатори, везни, неутрализатори на статично електричество и др., разположени в една сграда;
 • лаборатория, използваща радиоактивни еталони с активност над нивото за изключване от разрешителен и лицензионен режим съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита - всяка отделна лаборатория;
 • радиоизотопна лаборатория III клас - всяка отделна лаборатория;
 • рентгенови апарати за пролъчване на багажи - всички разположени в едно помещение;
 • пожароизвестителна уредба - независимо от броя на йонизационните датчици, разположени в една сграда;
 • лаборатория, използваща закрити източници на йонизиращи лъчения - всяка отделна лаборатория;
 • обект на бившия уранодобив - всеки обособен обект.

 

Тази процедура НЕ се прилага за следните обекти:

1.      лечебни заведения,

2.      предприятия за производство и търговия на едро с лекарства,

3.      аптеки,

4.      дрогерии,

5.      предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни,

6.      обекти за обществено хранене.

 

Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което открива обект с обществено предназначение на територията на област Пловдив.

 

Необходими документи

1.Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение по образец съгласно Приложение №2 към чл.2, ал.1 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции. Лицето, което ще извършва дейността в обекта следва да притежава следните документи:

- документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)

- решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - № ................................/.................... (когато се изисква такова).

- лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - № ………....../…….......... (за обекти с източници на йонизиращи лъчения). За дейности с незначителен радиационен риск, попадащи в Приложение №2 към чл.73, ал.3 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия – вписване в регистъра по чл.27 от Закона за безопасно използнане на ядрената енергия.

2. Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение по реда на чл.10 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

3. Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а по образец съгласно Приложение №3 към чл.3, ал.1 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции. Лицето, което ще извършва дейността в обекта следва да притежава следните документи:

- документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)

- свидетелство за регистрация на транспортните средства.

- списък на транспортните средства включващ: вид, марка, модел, рег. №, място на домуване и извършвана дейност.

                       

Вътрешен ход на процедурата

         По служебен път заявлението от звеното за административно обслужване се предава на Директора на РЗИ-Пловдив, който резолира до Директора на Д ОЗ, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот. (за санитарни автомобили за превоз на болни и автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина; здравни кабинети; обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - до Директора на Д НЗБ или Директора на Д МД)

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на Директора на Д„ОЗ” за резолюция до Началник отдел „ПБПЗиЗТЕ”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот

         Началник отдела определя прекия изпълнител като вписва резолюцията върху преписката, което се отразява единна автоматизирана информационна система за документооборот. Всички преписки се вписват в обходен лист и се предават срещу подпис на определеното лице.

В срок до 30 дни от подаване на уведомлението се извършва проверка в обекта, която има за цел да установи спазването на здравните изисквания, определени с наредбите по чл.34 от Закона за здравето и за наличието на необходимите документи, което се отразява в протокол

1. При спазени здравни изисквания здравният инспектор, предава окомплектованата преписка на отговорника за регистрации, което се отразява в обходния лист. След последваща проверка на преписката, същата се предава на отговорното лице за вписване в регистъра.

Вписването в поддържания от РЗИ - Пловдив регистър на обектите с обществено предназначение, се извършва в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице документите по чл.2, ал.2, съответно по чл.3, ал.3 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции. След вписване в регистъра окомплектованата преписка (подаденото уведомление, протоколът от проверката и чернова на удостоверение за вписване на обект с обществено предназначение) се предават  с приемно предавателен протокол на съответния Началник, в чийто отдел ще извършва систематичният здравен контрол.

 

2. В случай на непълнота на документацията и/или несъответствие със здравните изисквания, установени при проверката, се издава предписание за отстраняването им. В 10-дневен срок от изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка в обекта. Ако са изпълнени предписаните мероприятия, обектът се вписва в регистъра по гореописания ред.

 

3. При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.

4. При промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, лицата, които упражняват дейността, са длъжни в 7-дневен срок от настъпването им да уведомят Директора на РЗИ-Пловдив за това, като представят съответните документи.

а/ Когато промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта, в 7-дневен срок настъпилите промени се вписват в регистъра;

б/ Когато настъпилите промени се отнасят до извършваната дейност в обекта, в срок до един месец от уведомлението се извършва проверка за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето, и за наличие на документите, посочени в чл. 2, ал. 2, съответно в чл. 3, ал. 3 от Наредба №9. В случай, че не се установят нарушения или несъответствия, промените се вписват в регистъра в 7-дневен срок. Ако се констатират нарушения или несъответствия се издава предписание за отстраняването им. В 10-дневен срок от изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка. При изпълнени предписания се пристъпва към вписване в регистъра. При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.

 

Вътрешен ход на процедурата за обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения /ИЙЛ/:

      1.   Уведомленията и придружаващата ги документация за разкриване на обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения на територията на Пловдивска област, се подават в РЗИ – Пловдив,

 • За обекти на територията на Старозагорска област – в РЗИ – Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” №10;
 • За обекти на територията на Хасковска област – в РЗИ – Хасково, пл. “Общински” № 2
 • За обекти на територията на Пазарджишка област – в РЗИ-Пазарджик, ул. „Болнична”№17;
 • За обекти на територията на Смолянска област – в РЗИ-Смолян, бул. „България”№26;
 • За обекти на територията на Кърджалийска област – в РЗИ-Кърджали, ул. „Ген. Владимир Стойчев”№2;

 

2.   РЗИ –Стара Загора, РЗИ-Хасково, РЗИ-Пазарджик, РЗИ-Смолян и РЗИ – Кърджали в тридневен срок от получаването на уведомленията, изпращат копия от тях с придружително писмо до РЗИ – Пловдив, отдел “Радиационен контрол”.

 

      3.   Въз основа на представените документи инспекторите от отдел “Радиационен контрол” при РЗИ– Пловдив в срок до 30 дни от подаване на уведомлението от лицето, разкрило обект с обществено предназначение извършват проверка в обекта и изготвят протокол. В 3 дневен срок Директорът на РЗИ – Пловдив, изпраща с придружително писмо до Директорите на РЗИ по местонахождение на обекта следните документи:

 • Копие от протокола на проверката;
 • Проект на бланка за регистрация (в случаите, когато обектът отговаря  на изискванията на наредбата);
 • Копие от връчено предписание (в случаите, когато обектът не отговаря на изискванията на наредбата).

 

4.   В случаите, когато обектът не отговаря на изискванията на Наредбата, се издава предписание с определен срок за изпълнение. До 10 дни след изтичане срока на предписанието се извършва проверка в обекта и се съставя протокол. В резултат на проверката на предписанието може да се констатира:

4.1.   Изпълнено предписание – в срок до 3 дни се изпращат всички необходими документи до Директора на съответната РЗИ за извършване на регистрация;

      4.2. Неизпълнено предписание – При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.

Незабавно уведомява за това Директора на съответната РЗИ, на чиято територия е обекта предприетите действия.

5.  РЗИ – Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали, на основание на изпратените документи, извършват вписване в регистъра на ООП.

6.  РЗИ – Пловдив, отдел “Радиационен контрол” вписва в публичния регистър само обектите, намиращи се на нейната административна област.

Отказ за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение:

При проверка във връзка с издадено предписание и констатиране неизпълнение на предписаните мероприятия Директорът на РЗИ-Пловдив прави мотивиран отказ за вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. Мотивираният отказ е в 3 екземпляра – един за заявителя (изпраща се от отдел ПБПЗ и ЗТЕ, респ. Отдел «РК» с обратна разписка), един за отдел ПБПЗ и ЗТЕ, респ. Отдел «РК»  При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.

 

Резултат от процедурата:

Данните за обекти вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение са публични. Регистъра на обектите е достъпен на интернет адреса на РЗИ-Пловдив - www.rzipd.com

 

Права и задължения на регистрираните лица:

Вписването в Регистъра на обектите с обществено предназначение, дава право на лицето, подало уведомлението в РЗИ-Пловдив, да осъществява в обекта видовете дейности, които са посочени в регистъра.

Всеки, който открие обект с обществено предназначение на територията на област Пловдив, е длъжен да уведоми за това РЗИ-Пловдив не по-късно от деня на започване на дейността.

При промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, лицата, които упражняват дейността в обекта, са длъжни в 7-дневен срок от настъпването им да уведомят Директора на РЗИ-Пловдив за това, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.

Образци на формуляри

Ø  Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

Ø  Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение

Ø  Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

 

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване: http://www.rzipd.com/

Вид на услугата:

Срок на действие на документа       /ИАА

Вписването в регистъра е за неопределен срок.

Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо ново вписване в регистъра или издаване на Заповед на Директора на РЗИ за заличаване на обекта от регистъра.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се дължи

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.