Протокол за оценка на седмичното учебно разписание

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Утвърдил:

(име и подпис, директор на РЗИ)

 

ПРОТОКОЛ № ................. от .............. г.

 

ЗА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНОТО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

 

Училище .....................................................................................................................................................................

Адрес .....................................................................................................................................................................

Брой паралелки .....................................................................................................................................................................

Брой ученици в училището .....................................................................................................................................................................

 

1. Допуснати са следните нарушения:

1.1. по чл. 3 .....................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.2. по чл. 4 .....................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.3. по чл. 5 .....................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.4. по чл. 6 .....................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

2. Заключение: ..................................................................................................................................................................

(седмичното учебно разписание отговаря или не отговаря на изискванията на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания)

3. Препоръки: .....................................................................................................................................................................

(ако е необходимо) .....................................................................................................................................................................

 

Извършил оценката: ...............................................................................................................................................................

(име, длъжност и подпис)