Процедура 1349

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

1349

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ

Правно основание

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – чл. 239,    ал. 1;

Наредба № 29 от 2008 г. на МЗ за условията и реда за организация на работата в дрогерия.

Устройствен правилник на РЗИ;

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Разпоредбите на чл. 238, ал. 1 от ЗЛПХМ и чл.2 от Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. очертават кръга от продукти, които могат да се продават в дрогерия:

1. лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание;

2. медицински изделия;

3. продукти и стоки със значение за здравето на човека:

Ø  хранителни добавки;

Ø  храни със специално предназначение;

Ø  козметични продукти;

Ø  биоциди от група I "Дезинфектанти и общи биоциди" и група III "Биоциди за борба с вредители".

 

Заявители:

Заявители за регистрация на дрогерия са лицата, които по силата на чл. 238, ал. 2 от ЗЛПХМ имат право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти, като открият дрогерия. Такива са всички физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ или по законодателството на държава членка на ЕС.

 

Необходими документи към заявлението:

1.      1.Документ за образование, свидетелство за съдимост на лицето, определено за ръководител на дрогерията, когато не е български гражданин;

2.      2. Медицинско свидетелство на ръководителя на дрогерията;

3. Декларация от ръководителя на дрогерията, че не е лишен от правото да упражнява професията си;

4. Документ, удостоверяващ най-малко една година стаж по специалността на ръководителя на дрогерията (заверено копие от трудова книжка, удостоверение за трудов стаж);

5. Документ за платена държавна такса.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Искането за издаване на Удостоверение за регистрация на дрогерия се адресира до Директора на РЗИ - Пловдив и заедно с приложените към него  документи  се подава на фронт-офиса на инспекцията. Служителят проверява наличието на внесените документи, без да ги разглежда по същество. Заявлението се завежда  в деловодната програма, като на вносителя се дава входящия номер на хартиен носител. Фактурата за платена такса по тарифата за таксите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се прилага към преписката.

Длъжностното лице от отдел ОКМД на ДМД извършва проверка на представените документи и служебна проверка за съдимост на управителя на дрогeрията, когато той е български гражданин.

При наличие на несъответствия или непълноти, със изискванията за регистрация длъжностното лице изготвя писмено уведомление до заявителя за необходимостта от допълване на преписката и определя срок и определя срок за отстраняването им.

При липса на непълноти в подаденото заявление и приложения се извършва проверка относно спазване изискванията на Наредба № 29.

Когато липсват непълноти в представеното заявление и приложените към него документи и при извършената проверка е констатирано изпълнение  изискванията на нормативната база, се изготвя констативен протокол, който с цялата преписка се предава на лицето, водещо регистъра на дрогериите по  чл. 241, ал.1 от ЗЛПХМ. Изготвя се Заповед за вписване в регистъра, която се подписва от директора на РЗИ и се вписва в заповедната книга на инспекцията.

Изготвя се Удостоверение в два екземпляра, вписване в регистъра на новата дрогерия и публикуване на сайта на РЗИ.

Цялата служебна преписка сформира досие на дрогерията, която се съхранява  от лицето, водещо регистъра на дрогериите. Досиетата, съдържащи лични данни се архивират в съответствие с Правилника за документооборота, деловодната и архивната дейност на РЗИ – Пловдив, за срок от 10 година.

Срок  на изготвяне на услугата – 14 дни.

 

Права и задължения на регистрираните лица:

Основна правна последица, резултат от описаната процедура, е придобиването от заявителя на правото да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти в дрогерия в обхвата на издаденото удостоверение и при спазване на нормативните актове, регламентиращи тази дейност.

В резултат от регистрацията на дрогерия за заявителите възникват и редица законоустановени задължения.

Съгласно чл. 4 от Наредба № 29, удостоверението за регистрация на дрогерия трябва да бъде поставено на видно място в приемното й помещение.

Собствениците и ръководители на дрогерии са задължени да спазват разпоредбата на чл. 6 от Наредба № 29, според която се забраняват:

 • продажбата на лекарствени продукти, медицински изделия и продукти и стоки със значение за здравето на човека извън помещенията, разрешени за  ползване;
 • приготвянето на лекарствени продукти в дрогерията;
 • продажбата и съхранението в дрогерията на продукти, извън посочените в чл. 2 от Наредба № 29;
 • продажба на лекарствени продукти с нарушена първична и/или вторична опаковка;
 • тютюнопушене в дрогерията;
 • поставянето на продуктите и стоките директно върху пода на помещенията.

Образци на формуляри

 • Заявление за регистрация на дрогерия;
 • Заповед за регистрация  на дрогерия;
 • Удостоверение за регистрация  на дрогерия.

Начини на заявяване на услугата

През портала за предоставяне на електронни услуги

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: трето

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net ; 

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 1. За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се заплаща такса в размер 200 лв.
 2. За оценка на документацията за промяна в удостоверение за регистрация на дрогерия се заплащат следните такси:
 • При промяна на адреса на дрогерията – 100 лв.;
 • При промяна на ръководителя на дрогерията – 100 лв.

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.