Удостоверение за регистрация на дрогерия

      

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

№………….

 

от ……………………

 

На  основание  чл. 240, ал.1 от  Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

 

УДОСТОВЕРЯВАМ,

 

          че  на  .....................................................

/физическо/юридическо лице/

          с адрес:  .......................................................

         представлявано от  .................................................

 

 е регистрирана   ДРОГЕРИЯ

 

с адрес: гр./с...............................

с ръководител: .............................

С предмет на дейност продажба на:  

 

  1. лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание;
  2. медицински изделия
  3. продукти и стоки със значение за здравето на човека:

а) хранителни добавки;

б) храни със специално предназначение;

в) козметични продукти;

г) биоциди от група I "Дезинфектанти и общи биоциди" и група III "Биоциди за борба с вредители".

 

Дрогерията е вписана в регистъра на РЗИ – Пловдив  с  регистрационен       …., съгласно чл.241,ал.1 Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

ДИРЕКТОР РЗИ Пловдив: