Заявление регистрация на дрогерия

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              

ДО                                                                                         Директор ДМД:

ДИРЕКТОРА                                                                     

НА РЗИ - ПЛОВДИВ                                                        Началник отдел:

 

З А Я В Л Е Н И Е

от……………………………………………………………………………………………….……….

(ЕТ/юридическо лице)

със седалище и адрес на управление: гр…………………………………. 

община:……………………………………… ул./бул. ……….………………….…………………..

………….………………………………………………тел./GSM …………………………………...

представлявано от……………………………………………………………………………….…….

л.к. № …………………изд. от………………………………………….. на…………………………

ЕГН:……………………………………

Адрес: гр. /с. .…………………………….…………община:……………………………..…………

ул./бул. ………………….…………………………………….……………………………………….

тел./ GSM ……………………………………………………………………………………………..

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля на основание чл. 239, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

да бъде издадено удостоверение за регистрация на дрогерия  …………………………………….………………………

адрес: гр…………………………………. община:…..……………………..

ул./бул. …….………………….…………………………………….…………………………………

Дрогерията ще се ръководи от:………………………………………………………………………

(трите имeна)

л. к. № …………………….. изд. от………………………………….. на…………………………..

ЕГН:……………………………………

адрес гр. ……………………………….…….…… община: ………………….……………………

ул./бул. ………………….…………………………………….………………………………………

 

Забележка: При промяна на данните, посочени в молбата, лицето е задължено в седемдневен срок да уведоми Регионална здравна инспекция – Пловдив.

 

Прилагам следните документи:

 1. Документ за образование, свидетелство за съдимост на лицето, определено за ръководител на дрогерията, когато не е български гражданин.
 2. Медицинско свидетелство на лицето, определено за ръководител на дрогерията;
 3. Декларация от ръководителя на дрогерията, че не е лишен от правото да упражнява професията си;
 4. Документ, удостоверяващ най-малко една година стаж по специалността на ръководителя на дрогерията (заверено копие от трудова книжка, удостоверение за трудов стаж);
 5. Документ за платена държавна такса.

 

Подпис:....................

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

 • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 • като вътрешна куриерска пратка на адрес:……………………………………..…………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

 • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

 • по електронен път на адрес:………………………………………………………………….

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                            

Подпис: