Процедура 1338

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

1338

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ГОТОВНОСТТА НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Правно основание

чл. 35 от Закона за  здравето,

чл.20 и чл.66 от Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен  здравен контрол,

 чл.5, ал.1, т.3 от Наредба № 2 за въвеждане  в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

чл.27, ал.1 от Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели  /ДВ бр.103 от 27.12.20016г./

чл. 169, ал.1, т.3 от Закон за устройство на територията

чл.22 и чл.25 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Издаване на становище за готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на ЗУТ

 

Предмет:

Процедурата регламентира реда, движението на документите и изпълнителите при издаване на становище за пригодността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на ЗУТ, при поискване от физически, или юридически лица

 

Процедура по издаване на становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ:

 

Заявител:

Физически, или юридически лица

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт – нормативно установените здравни изисквания към съответния вид обекти.

 

Необходими документи:

  • Заявление по образец /прил.1/
  • Разрешение за строеж
  • Окомплектована проектна документация
  • Протоколи от изследвания или измервания от акредитирани лаборатории според вида на обекта
  • Документ за платена такса

 

Вътрешен ход на процедурата

По служебен път заявлението от звеното за административно обслужване се предава на Директора на РЗИ-Пловдив, който резолира до Директора на Д ОЗ, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на  Директора на Д„ОЗ” за резолюция до Началник отдел „ПБПЗиЗТЕ”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот. След резолюция до съответния специалист от отдел „ПБПЗиЗТЕ” се извършва оглед на място от специалистите с цел установяване изпълнението на строежа по одобрения проект.

При изпълнение на строежа по одобрения проект се изискват необходимите протоколи от изследвания и измервания от акредитирани лаборатории. Специалистите дават писмено становище за спазване на здравните изисквания, след което се изготвя становище по образец и се представя за подпис на Директора на РЗИ-Пловдив

В случаите, при които са констатирани нарушения на здравните норми и изисквания, в т.ч. при провеждане на комплексните изпитвания в процеса на държавното приемане на обекта, държавният здравен инспектор издава отрицателно становище за готовността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Становището се изготвя в три екземпляра – един за заявителя, един за архива на отдела с прикрепени оригинални заявление и приложения и един за звеното за административно обслужване към Дирекция „АПФСО”. След подписване на становището от Директора, същото се подпечатва с печата на РЗИ-Пловдив. Цялата служебна преписка се съхранява в отдел „ПБПЗ и ЗТЕ”.

Срок за изготвяне на документа:

14 дни от датата на подаване в РЗИ.

 

Резултат от процедурата:

Издаване на становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на Закон за устройство на територията.

 

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на становището по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ

След писмена молба от заинтересованото лице и разрешение от Директора на РЗИ се издава заверено копие на оригиналния документ, съхраняван в отдел “ПБПЗиЗТЕ” и архива на инспекцията с текст „ДУБЛИКАТ”

 

ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ С ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ:

 

Цел:  Да се регламентира реда и начина за издаване на здравно становище относно държавното приемане на обект с източници на йонизиращи лъчения за осигуряване на радиационна защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения по отношение персонала и населението и  спазване на здравно-радиационните изисквания при удостоверяване готовността на строежа за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на теритерията /ЗУТ/.

Обхват: Тази процедура се прилага в случаите на издаване на здравно становище относно държавното приемане на обект с източници на йонизиращи лъчения по реда на ЗУТ.

Предмет:

    Издавне на Становище  относно държавното приемане на обект с ИЙЛ при искане от физически или юридически лица.

 

Процедура по издаване на Становище  относно държавното приемане на обект с ИЙЛ:

 

Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи Становище  относно държавното приемане на обект с ИЙЛ по реда на ЗУТ.

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт

Радиационната защита се осъществява в съответствие с изискванията на нормативната база:

o      ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

o   Наредба за радиационна защита

o   Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели 

o   Наредба №2 за условията и реда за защита на лицата при медицинско облъчване

o   Наредба №32  от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

o   Наредба №9 за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"

o   Наредба №11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Нуклеарна медицина”

o   Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лъчелечение"

o   Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на  Директора на Д„ОЗ” за резолюция до Началник отдел „Радиационен контрол”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот. След резолюция до съответния специалист от отдел „РКсе извършва инспекция на място в обекта от инспектори на отдел „Радиационен контрол” към Дирекция „ОЗ” като се измерват и радиационните фактори на работната и жизнена среда по реда на чл. 66, ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен  здравен контрол и чл.27, ал.1 от Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

  • При извършване на инспекцията в обекта с ИЙЛ се съставя протокол от проверка за спазване на здравно-радиационните изисквания при дейности с ИЙЛ, номера на който се вписва впоследствие в становището. В протокола от инспекцията се вписват констатациите и заключение – издаване на положително или отрицателно здравно становище относно готовността за въвеждане на строежа в експлоатация, както и констатирани забележки или несъответствия.
  • Изготвяне на  становище и протокол от контрол на радиационните параметри на работната и жизнена  среда;
  • Становището се парафира от началника на отдел „РК”, от Директора на Д”ОЗ” и Директора на РЗИ-Пловдив
  • Становището се изготвя в три екземпляра –единият се предоставя на заявителя срещу подпис, вторият екземпляр се предава в архива на РЗИ-Пловдив и един се съхранява в отдел „Радиационен контрол” като представлява част от здравното досие на обекта.
  • Въз основа на констатациите, отразени в Протоколите от инспекция и контрол на радиационните параметри на работната и жизнена среда, при констатирани неизпълнения на предписаното Директорът на РЗИ издава  отрицателно становище  относно готовността за държавното приемане на строеж с обект с източници на йонизиращи лъчения, като точно мотивира становището си. След отстраняване  на установените пропуски, заявителят  уведомява  РЗИ чрез подаване на Заявление по образец. След повторна инспекция и отстраняване на несъответствията се издава положително становище

Образци на формуляри

Заявление по образец

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване: http://www.rzipd.com/

Вид на услугата:

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Такса за издаване на становище за държавна приемателна комисия- в размер на 63 лв., съгласно чл.22 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК по Закона за здравето (ДВ бр.83/2007г.)

Такса за издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения по реда на чл.25 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/ 08.10.2007 г. :

 „За издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

                   1. при първа степен на сложност - 150 лв.;

                   2. при втора степен на сложност - 130 лв.;

                   3. при трета степен на сложност - 110 лв.”

Таксата за извършване на дозиметричен контрол на радиационни параметри се изготвя въз основа на Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/ 08.10.2007 г., Приложение 4 към чл.29г и съгл. чл.29д

 

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.