Здравно становище 1338

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Изх. №……............../………………………г.

 

ЗДРАВНО  СТАНОВИЩЕ

ЗА ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТРОЕЖ:

ПОДОБЕКТ:

КАТЕГОРИЯ:

АДРЕС:  ..................................................................... община (район)......................................

ул. (ж.к.)........................................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АДРЕС: ....................................................................................... община (район).............................................

ул. „…………………………………………..” №

ЗАЯВЛЕНИЕ вх.№ ……/……...........г.

 

            Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на ………………………………………

с № ……../…………… г.

 

Осъщественият предварителен здравен контрол и извършените лабораторни изследвания удостоверя-ват, че здравните норми и изисквания са:

 

И З П Ъ Л Н Е Н И / НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ

 

Приложени протоколи от лабораторни изследвания за:

 

1. Микроклимат

№ ..................... /...............................20….  г.

2. Шум и вибрации

№ ..................... /...............................20….  г.

3. Осветеност

№ ..................... /...............................20….  г.

4. Вредни вещества в работната среда

№ ..................... /...............................20….  г.

5. Изследване на водата

№ ..................... /...............................20….  г.

6. Други изследвания (ОВиК)

№ ..................... /...............................20….  г.

                                                                                                                                                         

 

 

 

 .........................................................................

Директор на Регионална здравна инспекция-Пловдив