Становище 1338

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

  Изх. №........……/……………г.

 

 

 ДО

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

…………………………….…………………………….

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

 

На Ваше Заявление  № ……………………….

       Относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ и установяване на готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източник на йонизиращо лъчение, съгласно Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия на обект:

……………………………………………………………

/наименование на обекта с ИЙЛ; характеристики/

………………………………………..

/адрес на обекта/

…………………………………………………………………..

/наименование на юридическото лице, което ще осъществява дейността/

Категория на обекта, съгласно чл. 137, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията : Първа, буква“Г“.

За обекта  е представен технически проект, част „Анализ и оценка на радиационната защита”, съгласуван с отдел “РК“ при РЗИ - Пловдив, чрез  Здравно заключение №…………………….г. за съответствие със здравните изисквания и изискванията за радиационна защита.

За обекта са проведени предварителни изпитвания по реда на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.

Резултатите от извършения държавен здравен контрол и контрола на радиационните параметри на работната и жизнената среда и установяване на съответствието им с нормативните актове са отразени в Протоколи: №………………… дата……….. от  отдел “Радиационен контрол” към Дирекция “Обществено здраве” при РЗИ –Пловдив.

Въз основа  на проведения държавен здравно-радиационен контрол в обекта,

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ОТДЕЛ  “РАДИАЦИОНЕН   КОНТРОЛ” счита, че: 

При извършването на строително-монтажни работи в обекта  са ИЗПЪЛНЕНИ здравните норми и изискванията за радиационна защита, съгласно одобрения технически проект, част „Анализ и оценка на радиационната защита” за осъществяване на дейност:

…………………………………………………………………………………………………………

/наименование на дейността  и обекта  с ИЙЛ/

     Обектът СЪОТВЕТСТВА на здравните норми и изисквания за спазване на радиационната защита съгласно Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и следните подзаконови нормативни документи:  Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели, Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване; Наредба № 27 от 30 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"; Наредба № 29 за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения; Наредба №32 за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с ИЙЛ.

 

/изброяват се нормативните актове по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, които касаят дейността в обекта с ИЙЛ/

 

ОБЕКТЪТ  ………………………………………………………………….. …..Е ГОТОВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В КЛИНИЧНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

 

 

Дейността с ИЙЛ следва да се извършва след  издаване на Лицензия или регистрация /за обекти от Приложение № 2 към чл. 73, ал. 4 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ/ от Агенцията за ядрено регулиране и регистрирация по реда на Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, във връзка с чл.36, ал.1 от Закона за здравето.

Настоящото становище се издава на основание чл.35 от Закон за здравето, чл.27, ал.1 от Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели  чл.66 от Наредба №36 от 21 юли 2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

НАСТОЯЩОТО СТАНОВИЩЕ НЕ ОТМЕНЯ ИЗИСКВАНЕТО ЗА РАЗРЕШЕНИЯ,   ПРЕДВИДЕНИ С ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ.

Становището е валидно само  с  оригинални подписи и печат.

 

 

                                                    

 

…………………………………………….

Директор на Регионална здравна  инспекция  – Пловдив