Процедура 1336

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

1336

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Правно основание

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 232;

Наредба № 5 от 06.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти;

Устройствен правилник РЗИ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина се прекратява:

1.              по искане на лечебното заведение;

2.       при неспазване на условията за съхранение и продажба на лекарствени продукти;

3.              при откриване на аптека в населеното място.

 

Заявител:

Лицето, получило Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.    

 

Необходими документи:

Заявление за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, се адресира до Директора на РЗИ -  Пловдив и се подава в фронт-офиса на  инспекцията. Завежда се в деловодната програма, като на лицето се дава на хартиен носител входящия номер на преписката от служителя на фронт-офиса.

В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице към отдел ОКМД изготвя проект на заповед за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, в която се посочва датата, от която се прекратява разрешението.

Заповедта се подписва от Директора на РЗИ и се завежда  в заповедната книга на инспекцията. Копие от заповедта  се прилага към съответното досие.  Досиетата, съдържащи лични данни, се архивират в съответствие с Правилника за документооборота, деловодната и архивната дейност на РЗИ – Пловдив.

Извършва се заличаване в регистъра по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствените продукти от лекари и лекари по дентална медицина от служител на отдел ОКМД и от сайта на РЗИ от служителя на отдел „Здравна информация”.

Срок на изготвяне на услугата – 7 дни

Образци на формуляри

Ø      Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина;

Ø      Заповед за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: трето

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се събират такси

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.