Заповед за прекратяване разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти

ЗАПОВЕД

 

№  ..................../...............200...г.

 

На основание  чл . 4 ал. 4 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти и Заявление с Вх. № .................... / ..........200...г.

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

издаденото Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти  № .......................... / .......................г.

на ………………………………………………………………….........................................................,

/наименование на лечебното заведение/

Представлявано от  ………………………….............................................................................................

                                                /трите имена на лекаря/лекаря по дентална медицина/

 

на адрес:  ……………………………………………………………………………………………

 

Мотиви....................................................................................................

           

            Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Пловдиския Административен съд

 

Настоящата заповед да се връчи…………………………………....................................

………………………..                                      

 

 

 

 

 

 

 

Директор на Регионална здравна инспекция