Процедура 1102

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

1102

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

Правно основание

Чл.11, ал.1 от Наредба № 15 / 27 юни 2006 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

      Да укаже реда и условията за заверката и регистрацията в РЗИ Пловдив на личните здравни книжки на лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, съгласно Наредба № 15/27.06.2006 г..

Предмет:

       Признаване правото на извършване на определен вид дейност при условие, че лицата отговарят на изискуемите здравни изисквания.

      Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в Регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи

Процедура по извършване на административната услуга

Регистрацията на личната здравна книжка се извършва от длъжностни лица от дирекция НЗБ, при РЗИ-Пловдив, в 21 кабинет, ет.2 от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Всяка  лична здравна книжка се заверява и регистрира по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

Заявител: Всяко физическо лице, работещо във:

1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

2. специализираните институции за възрастни;

3. водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;

5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени:

Всяко лице, работещо в гореупоменатите обекти трябва да удостовери, че отговаря на здравните изисквания за работа в тях чрез резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, които се регистрират в личната здравна книжка на лицето. ЛЗК трябва да бъде заверена и регистрирана в РЗИ по настоящ адрес на лицето.

Необходими документи:

1.    Здравна книжка с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на лицето и с отразени извършени задължителни изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лаборатории и специалистите, извършили изследванията; заверка от извършил преглед общопрактикуващ лекар;

2.    Копие от документ за самоличност.

Вътрешен ход на процедурата:

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност,  удостоверение за настоящ адрес на лицето и попълнена ЛЗК с паспортни данни, снимка, месторабота и отразени извършените задължителни изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лаборатории и специалистите, извършили изследванията; заверка от извършил преглед общопрактикуващ лекар.

Длъжностното лице проверява за наличие на необходимите документи и извършените изследвания при изготвяне на нова или съществуваща ЛЗК, според Наредба № 15 / 27 юни 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

След регистрацията в ЛЗК се вписва поредния номер от регистъра с датата на извършената регистрация.

Поставя се син печат на РЗИ – Пловдив на снимката на лицето в ЛЗК, както и името и подпис на длъжностното лице, извършило регистрацията.

Заверената Лична здравна книжка може да бъде получена на мястото, където е заявена или на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, заверената Лична здравна книжка се изпраща като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, РЗИ – Пловдив връща на заявителя личната здравна книжка, копието от документа за самоличност и удостоверението за настоящ адрес на лицето.

Отказ за извършване на услугата:

Ако не отговаря на нормативните изисквания посочени в Наредба № 15 / 27 юни 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Резултат от процедурата:

         Заявителят получава ЛЗК, заверена и регистрирана в регистъра на РЗИ – Пловдив.

Образци на формуляри

Няма

Начини на заявяване на услугата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: Ниво 1

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

3.00лв /три лева/- Тарифа за таксите събирани от органите на Държавен здравен контрол и Националните центрове по опазване на общественото здраве по Закона за здравето /Доп.от 23.02.2018г/

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

 

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично;