Разрешение 1089

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК/ТЛЕННИ ОСТАНКИ/УРНА ИЗВЪН СТРАНАТА

№ ................./.......................

 

На основание чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

РАЗРЕШАВАМ

пренасянето на покойника/тленните останки на/урната на: …………………………………....…………..…

……………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………….………,

(име, презиме и фамилия на починалия)

дата и място на раждане: ……………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………,

починал на ……………………………………………………………………………………………….………

в гр./с. ……………………………………………………………………………………………………………,

причина за смъртта ……………………………………………………………………………………………..

Покойникът/тленните останки/урната ще бъде пренесен с ……………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………..……

(вид на транспортното средство, регистрационен номер)

по маршрут от ……………………………………………………………………………………….……..…….

………………………………………………………………………………………………………………..……

през …………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………..……

до …………………………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………………………..……

Пренасянето на трупа да се извърши в херметически затворен метален ковчег с филтрираща система, в плътен дървен ковчег, облицован отвътре с ламарина, запоен и пломбиран, или в плътно затворен транспортен контейнер.

Дъното на ковчега/контейнера да се покрие със стърготини или да се постави абсорбиращ дюшек и да се посипе с прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за продуктов тип 2 с доказано спороцидно действие, при спазване на условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета.

 

 

 

 

                                                                                      ДИРЕКТОР: ...............................