Процедура 1088

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

1088

ЗАЛИЧАВАНЕ от Регистъра на ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

 

Правно основание

Закона за здравето - чл. 172, ал.1

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Устройствен правилник на РЗИ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

 

Предмет:

Заличаване на  регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве при настъпили обстоятелства по чл. 172, ал. 1 от Закона за здравето:

  1. По искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика;
  2. При смърт на регистрирания, или поставянето му под запрещение.

 

Заявител:

Ø Всяко лице, получило регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

Ø Лицата упълномощени за това (наследници, попечители);      

 

Необходими документи:

1.  Заявление за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и/или

2.  Документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице;

3.  Оригинал на издаденото РЗИ Удостоверение

 

Вътрешен ход на процедурата:

Искането за издаване на административния акт – Заповед за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се адресира до Директора на РЗИ – Пловдив и се завежда от служителя на на Звеното за административно обслужване.

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Длъжностното лице от отдел ОКМД изготвя заповед за заличаване на регистрацията на лицето, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в три екземпляра, в която се посочва датата, от която се прекратява извършването на дейността.   Цялата преписка със заповедта се представя на директора на РЗИ за подпис, вписва се в заповедната книга и се подпечатва с печата на РЗИ.  След подписване на заповедта служителят от отдел ОКМД заличава лицето от регистъра по чл. 171 от Закона за здравето, а служител от отдел “Здравна информация” от регистъра в сайта на РЗИ – Пловдив.

Вторият екземпляр от заповедта  се  прикрепя към досието от  длъжностното лице към отдел ОКМД. Досиетата, съдържащи лични данни се архивират в съответствие с Правилника за документооборота, деловодната и архивната дейност на РЗИ – Пловдив, за срок от 10 години.

Срок на изпълнение на услугата – 10 дни

Образци на формуляри

·             Заявление за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

·              Заповед за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: трето

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се събират такси

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Отказът за издаване на заповед за заличаване може да бъде обжалван по ред, определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.