Процедура 961

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

961

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДАДЕНА СПЕЦИАЛНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Правно основание

Закона за лечебните заведения - чл. 81

Закона за здравното осигуряване – чл. 62

Устройствен правилник на РЗИ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет

Издаването на Служебна бележка/Удостоверение за недостатъчност на медицинските специалисти по дадена медицинска специалност, че в същото населено място няма регистрирани лечебни заведения за извънболнична специализирана помощ по съответната специалност или регистрираните медицински специалисти са недостатъчни и лицата могат да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса.

 

Заявител:

Ø Всички лекари и лекари по дентална медицина с медицинска специалност, които работят в лечебно заведение за болнична помощ  по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения и имат регистрирана индивидуална практика за специализирана извънболничнамедицинска помощ;

Ø Ръководителите на лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, в които работят лекари, имащи трудов договор и с лечебно заведение за болнична помощ или с лечебно заведение по чл. 9 и 10 от ЗЛЗ.    

 

Необходими документи:

Заявление до Директора на РЗИ по образец за издаване на удостоверение:

  • По чл. 81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ за лекарите, регистрирали амбулатория за индивидуална пратктика или
  • По чл. 81, ал.1, т.2 и ал. 2 от ЗЛЗ за лекарите, работещи по договор с лечебно заведение за извънболнична помощ.

Към заявлението се прилага становище от ръководителя на съответното лечебно заведение по чл. 9 и чл. 10 от ЗЛЗ, че дейността на лекаря в извънболничната помощ не нарушава дейността в съответното лечебно заведение, декларация от лекаря, че ще осъщестява дейност не по-малко от 5 часа седмично и месечен график.

 

Вътрешен ход на процедурата

Заявлението с документите за издаване Удостоверение за недостатъчност, се адресира до Директора на РЗИ и се завежда в деловодната програма, а на заявителя се дава съответния входящ номер на хартиен носител. Преписката се насочва към Д МД. След извършване на служебна проверка за съответствие с регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и  установяване на недостатъчност от съответната специалност се изготвя Удостоверение за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ  в три екземпляра – за РЗОК, деловоството и към преписката. Подписва се от Директора на РЗИ и се подпечатва с печата на инспекцията.

При наличие на несъответствия или непълноти писмено се уведомява заявителя за необходимостта от допълване на преписката и определя срок за отстраняването им.

Екземплярът за РЗОК се изпраща служебно.

Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция „Медицински дейности”.

Срокът за издаване на Удостоверението е 15 дни.

 

Права и задължения от резултата на услугата:

Издаването на Удостоверение за недостатъчност дава право на лекарите или лекарите по дентална медицина с придобита специалност, които работят в лечебно заведение  по  чл. 9 или чл. 10 от ЗЛЗ и имат регистрирана индивидулна практика или работят по договор с други лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, да сключат договор с НЗОК.

Образци на формуляри

  • Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ;
  • Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЛЗ;
  • Удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ;
  • Удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: ниво  трето

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

1 година – до подписване на НРД

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се събират такси

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Министър на здравеопазването

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.