Удостоверение 961 чл.81 ал.1 т.2

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

……./………..

 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения и във връзка със заявление № …../………… г. от  д-р …………………………………– управител на ………………………………….. – гр. …………., рег. №…….., РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ удостоверява, че на територията на област Пловдив е налице недостатъчност на лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, осъществяващи дейност по специалностите:

1

2

3

 

Настоящото  удостоверение  се  издава, за  да  послужи  пред  РЗОК  гр. Пловдив и е валидно за………. г.

 

 

 

Директор РЗИ – Пловдив