Удостоверение 961 чл.81 ал.1 т.1

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

……../…………. г.

 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения и във връзка със заявление № ……./……….. г. от Д-р …………………………………………..  , рег. № ……, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ удостоверява, че на територията на област Пловдив  е налице недостатъчност на лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, осъществяващи дейност по специалността  “………………………………….”.

 

Настоящото  удостоверение  се  издава, за  да  послужи  пред  РЗОК  гр. Пловдив и е валидно за ……….. г.

 

 

Директор РЗИ – Пловдив