Процедура 883

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

883

 

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Правно основание

Чл.4 от Наредба № 1 ДВ бр.13/2015г на МОСВ и МЗ за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения;

Чл. 7, ал. 1, т.5  от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците   ( обн. ДВ, бр.66 от 08 август 2014 г.);

чл. 48  на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.).

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел на процедурата

Процедурата указва реда и условията за издаване на становище за класификация на опасни болнични отпадъци от подгрупа 18 .01 на Приложение № 6 на Наредба № 3/2004

Осъществяване на процедурата

Необходими документи

1. Заявление по образец

2. Работни листове за класификация   на отпадъците от подгрупа 18.01 на Приложение № 6 на Наредба № 3 / 2004 г.

3. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати, в съответствие с Приложение № 16 от Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти ( обн. ДВ, бр.6 / 2003 г.).

4. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка; класификация на отпадъка.

5. Заповед на лицето, отговорно за управлението на болничния отпадък.

6. Заповед на комисия по управление на болничния отпадък.

Вътрешен ход на процедура

1.Действия в РЗИ- Пловдив

          Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (деловодството)  на Регионалната здравна инспекция- Пловдив, като получава входящ номер и се насочва за резолюция от директора/главния секретар на инспекцията. В съответствие с резолюцията  от директора, преписката се насочва служебно за резолюция от Директор на Дирекция ” Надзор на заразните болести” и за изпълнение и контрол- към отдел ” Противоепидемичен контрол”.

          Готовият документ се получава в звеното на административно обслужване (деловодството) на Регионалната здравна инспекция – Пловдив по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

            Образуваната преписка, комплектувана с екземпляр от заключението се предава в отдел ”Противоепидемичен контрол” за съхранение и архив.

            В 20 дневен срок от подаване на заявлението главен инспектор от отдел ”Противоепидемичен контрол” извършва проверка на документите и изготвя експертна оценка.

            При непълноти в документацията и / или несъответствие със Закона за управление на отпадъците заявителя се уведомява писмено за отстраняване на съответните пропуски и му се определя 30 дневен срок за подаване на исканата допълнителна информация.

            Срок за издаване  на становището : 20 дни от подаване на заявлението  и/или от отстраняване на непълнотите.

Образци на формуляри

Приложение 1- Заявление за издаване на становище за класифициране на отпадъци;

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: Ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочно, до промяна в обстоятелствата.

 

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

чл. 48  от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.) -  43 лв.

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Съгласно АПК.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.