Процедура 882

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

882

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Правно основание

чл.36, ал.3 от Закон за здравето

чл.12 от Наредба № 9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

 

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване от регистъра на обекти с обществено предназначение.

 

Предмет:

Заличават се посочените в таблицата групи обекти, които са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение:

 

КОД

Групи обекти с обществено предназначение

01.

Централни водоизточници

02.

Местни водоизточници

03.

Минерални водоизточници

04.

Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване

05.

Плувни басейни

06.

Плажове и места за къпане

07.

Средства за подслон – вилни и туристически селища

08.

Хотели, мотели и семейни хотели

09.

Къмпинги и туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални

10.

Места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала

11.

Спортни обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки

12.

Фитнес- центрове и зали

13.

Театри, киносалони, концертни зали и читалища

14.

Компютърни и интернет зали

15.

Игрални зали

16.

Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове

17.

Обществени бани и перални

18.

Обществени тоалетни

19.

Обекти за производство на козметични продукти

20.

Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти

21.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

22.

Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции

23.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

24.

Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове

25.

Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни

26.

Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина

27.

(изм. в Закона за здравето - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

28.

Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки

29.

Детски ясли и градини

30.

Заведения за социални услуги за деца и ученици

31.

Училища и висши училища

32.

Ученически и студентски общежития

33.

Школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца

34.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

35.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен

36.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен

37.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен

38.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

39.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

40.

Селскостопански аптеки

41.

Гробищни паркове

42.

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване

43.

Оптики

44.

Здравни кабинети

45.

Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

46.

Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

 

Тази процедура НЕ се прилага за следните обекти:

1.      лечебни заведения,

2.      предприятия за производство и търговия на едро с лекарства,

3.      аптеки,

4.      дрогерии,

5.      предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни,

6.      обекти за обществено хранене.

 

 Процедура за заличаване от регистъра на обект с обществено предназначение:

 

Изпълнители са здравни инспектори от Дирекция „ОЗ”, отдел „ДЗК”, отдел „ПБПЗиЗТЕ” и отдел „РК”, здравни инспектори от Дирекция „НЗБ”, отдел „ПЕК” .

Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си във вписания в регистъра обект с обществено предназначение на територията на област Пловдив.

 

Условия и ред за заличаване на регистрацията на обекта от Регистъра, воден от РЗИ-Пловдив

Регистрацията на обектите с обществено предназначение се заличава, на основание чл.12 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, когато:

1. обектът преустанови функционирането си;

2. настъпи промяна в предназначението на обекта;

3. се установят нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността;

4. не се изпълнят принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол, поради което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността.

 

Необходими документи

Заявление до Директора на РЗИ-Пловдив от лицето, подало уведомление за откриване на обект с обществено предназначение или упълномощено от него лице.

 

Вътрешен ход на процедурата

Заличаването на регистрацията се извършва с писмена заповед на Директора на РЗИ.

Лицето, подало уведомление за откриване на обект с обществено предназначение или упълномощено от него лице подава заявление (свободен текст) до Директора на РЗИ-Пловдив, когато са налице обстоятелствата по т.1 и т.2 от чл.12 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

От деловодството заявлението се предава на Директора на РЗИ, който резолира до директорите на Д ОЗ и Д НЗБ. Следва резолюция до началниците на отделите ДЗК, РК и ПЕК и последваща до изпълнител. Всички резолюции се отразяват единна автоматизирана информационна система за документооборот. Изпълнителят подготвя заповедта за заличаване на обекта, която се съгласува с юрист и същата заедно с досието на обекта се предава за подпис на Началник отдел ПБПЗиЗТЕ / РК, Директор Дирекция ОЗ или на началник отдел ПЕК, Директор дирекция НЗБ и на Директора на РЗИ.

Когато са налице обстоятелствата по чл.12 (1) от Наредба №9, констатирани от държавен здравен инспектор, същият изготвя мотивирано предложение /проектозаповед за заличаване/, която се съгласува с юрист. Заповедта за заличаване на обекта се предава за подпис на Началник отдел ПБПЗ и ЗТЕ / РК, Директор Дирекция ОЗ на началник отдел ПЕК, Директор дирекция НЗБ и на Директора на РЗИ.

Заповедта се издава в 3 екземпляра (1 за лицето, 1 към досието в отдела и 1 за досие при технически сътрудник в отдел ПБПЗ и ЗТЕ).

Заповедта на Директора на РЗИ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

 

Резултат от процедурата:

Обектът се заличава от регистъра на обектите с обществено предназначение, в който се вписва датата на заличаване, № на заповедта на Директора на РЗИ Пловдив и причината за заличаване на обекта.

 

 Условия и ред за заличаване на регистрацията на обекти с източници на йонизиращи лъчения от Регистъра, воден от РЗИ-Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Заявление  до Директора на РЗИ-ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА С ИЙЛ от лицето, подало уведомление за откриване на обект с обществено предназначение с ИЙЛ или упълномощено от него лице.

Вътрешен ход на процедурата

Заличаването на регистрацията се извършва с писмена заповед на Директора на РЗИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА С ИЙЛ.

Лицето, подало уведомление за откриване на обект с обществено предназначение или упълномощено от него лице подава заявление до Директора на РЗИ- ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА С ИЙЛ, когато са налице обстоятелствата по т.1 и т.2 от чл.12 от Наредба №9. Заявлението се подава:

  •  в РЗИ – ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА С ИЙЛ.
  • За обекти с ИЙЛ от Пловдивска област – в РЗИ-Пловдив
  • За обекти на територията на Старозагорска област – в РЗИ – Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” №10;
  • За обекти на територията на Хасковска област – в РЗИ – Хасково, пл. “Общински” № 2
  •  За обекти на територията на Пазарджишка област – в РЗИ -Пазарджик, ул. „Болнична”№17;
  • За обекти на територията на Смолянска област – в РЗИ -Смолян, бул. „България”№26;
  •  За обекти на територията на Кърджалийска област – в РЗИ -Кърджали, ул. „Ген. Владимир Стойчев”№2;

 

Забележка:

1.      РЗИ – Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали на основание представените документи издават заповед за заличаване на регистрация на обекти с обществено предназначение, използващи източници на йонизиращи лъчения, в три екземпляра. Първият екземпляр е за деловодството на съответната РЗИ, втория – за лицето, подало заявлението, а третия - изпращат с придружително писмо до директора на РЗИ – Пловдив.

 

2.      РЗИ – Пловдив издава заповеди за заличаване на регистрация на обекти с обществено предназначение, използващи източници на йонизиращи лъчения, само за обектите, намиращи се на нейната административна област.

 

Срок за предоставяне на услугата 14 дни

Образци на формуляри

Заявление до директора на РЗИ-Пловдив

 

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване: http://www.rzipd.com/

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

 

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се дължи

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.