заявление 882

Вх. №……………/……………………..

                                                                                               Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                               Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за заличаване регистрация на обект с обществено предназначение

От ..............................................................................................................................................................

(трите имена)

адрес и телефон за контакт: ……..............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

в качеството си на ……………………………………………………….……………………..…..…..

/собственик, управител, изпълнителен директор, упълномощено лице/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/наименование на юридическото лице/търговеца, който изпълнява дейността/

с ЕИК …………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да заличите от регистъра на обектите с обществено предназначение

……………………….................................................................................................................................

                                           (наименование на обекта)

регистриран с удостоверение за регистрация № ………………………./ ………………………….г.

с адрес: гр.(с.).............................................................................община .......................................

ж.к./ул. .......................................................... № .............бл…….вх…….ап……. тел. ...........................

Декларирам, че обектът не функционира като такъв от …………………………………….…….. г.

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска праткана адрес:……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:………………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                                          Подпис:......................