Заповед 882

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

 

ЗАПОВЕД

 

№ ............................./.............................г.

за заличаване на регистрация на обект с обществено предназначение

 

На основание чл.36, ал.3 от Закона за здравето /ДВ. бр.70/04г., изм. и доп. бр.98/10г./ във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба №9 на МЗ за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (ДВ бр.28/2005г., изм. бл.14/2011г.)

 

 

ЗАЛИЧАВАМ

 

от Регистъра на обектите с обществено предназначение регистрацията на ......................

......................................................................................................................................................

(наименование на обекта или брой и вид на транспортните средства)

с адрес:.гр./с. .................................................... община (район) ............................................

ж.к./ул.....................................................................................№ .............. бл. …….... вх. .........

име на фирма….........................................................................................................................

(пълно наименование на лицето – юридическо или ЕТ)

с адрес на управление: гр./с. ................................. община (район) ...............................................

ж.к./ул......................................................№ ........... бл. ….... вх. ........ ап. ….... тел. .......................

 

 

считано от .......................................... 20….... г.,

вписан под № ............................... / ...................... 200 .... г.

 

ПРИЧИНИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕТО:

 

 

  1. Прекратяване на дейността в обекта по искане на лицето, на чието име е регистрацията, заявено с писмо с вх. № .................................... / ................................ 20….... г.

 

  1. Прекратяване на дейността в обекта, установена от органите на държавния здравен контрол, при извършена проверка на ....................... 20....... г. от...................................................

...............................................................................................................................................................

(име и фамилия)

на длъжност...............................................................................................................................................

 

 

  1. Промяна в предназначението на обекта, с която вече не е обект с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето, заявено от лицето, на чието име е регистрацията, с писмо с вх. № .................................... / ................................ 20...... г.

 

  1. Промяна в предназначението на обекта, с която вече не е обект с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето, установена при извършена проверка от органите на държавния здравен контрол на ...................... 20......г. от......................................................................................................................

(име и фамилия)

на длъжност.........................................................................................................................................

 

  1. Издадена заповед на директора на РЗИ за спиране експлоатацията на обекта или прекратяване на дейността с транспортни средства № ................../............................г. (описват се нарушенията, които създават непосредствена опасност за живота и здравето на хората, кога и от кого са установени и неизпълнените принудителни административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол ).........

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорното за изпълнение лице.

 

На основание на чл. 12, ал.3 от Наредба №9 на МЗ за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (ДВ бр.28/2005г., изм. ДВ. бр.14/2011г), заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Главния Държавен здравен инспектор и/или пред Административен съд-Пловдив по реда на Административно-процесуалния Кодекс /ДВ бр.30/06г./, което не спира нейното изпълнение.

 

                                                                                  

                                                                                   ДИРЕКТОР РЗИ: __________________

                                                                                                                         

 

 

ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА

 

 Дата _________________________                              

                     ден, месец, година                 

 

                       

 

Свидетел: (при отказ да се ________________________________

                        получи заповедта)                        подпис

___________________________________________________________

собствено, бащино и фамилно име

гр./ул. ___________________________________ ______ _______ ____

                                     адрес                                         №          вх.       ет.

ЕГН ____________________________________________                         

Връчил: __________________

                                   подпис

___________________________________________________________

собствено, бащино и фамилно име

Отговорно за изпълнението лице:

 _______________________________________

                         собствено, бащино и фамилно име

____________________       ________________

                 длъжност                            подпис