Процедура 881

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

881

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Правно основание

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)  - чл. 32, ал.1, 2 и 3, чл. 32а, чл. 33 и чл. 33а;

Наредба № 55 от 13 декември 2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения  № 2 и 3, към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП;

Устройствен правилник на РЗИ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Издаването на констативен протокол по извършена проверка е необходимо условие за издаване на лицензия или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за дейности с наркотични вещества съхраняване, търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от приложения № 2 и 3, към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП, когато те се използват за медицински цели.

Заявител:

Министерство на здравеопазването служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира склада, респ. аптеката, кандидатстващи за лицензия за търговия на едро/дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, извършването на проверка за съответствие с нормативната база.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Инспекторът по наркотичните вещества от отдел ОКМД извършва проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и Наредба № 55 от 2010 г. за условията и реда за издаване на лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложение № 2 и 3 на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и изготвят протокол в два екземпляра. Протоколът от проверката се изпраща заедно с внесените в РЗИ документи служебно в Министерство на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

Срок на предоставяне на услугата 15 дни

 

Образци на формуляри

Ø     Констативен протокол по извършване на проверка във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Начини на заявяване на услугата

Писмено искане от МЗ

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: трето

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: комплексна

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се събират такси

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Министър на здравеопазването

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  Преписката се изпраща служебно в МЗ