Протокол 881

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

 

П Р О Т О К О Л

 

за извършена проверка на място в аптека, кандидатстваща за

издаване/промяна на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане

на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

Във връзка с подадено заявление за издаване на лицензия с вх. № ……..…….

Днес,………………..г. ………………………………………………………………

                                            (трите имена на инспектора)

инспектор  по наркотичните  вещества  към  РЗИ   –  Пловдив, извърших проверка в аптека с ръководител 

…………………………………………………………………………………………

(трите имена на ръководителя на аптеката)

…………………………………………………………………………………………

(пълен и точен адрес на аптеката)

притежаваща разрешение за откриване на аптека № ……………….……….. , издадено по реда на ЗЛПХМ и лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества № …………………………………………….….

(в случай, че притежава валидна срочна лицензия)

При проверката бе установено:

  1. Помещение в аптеката, където се съхраняват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

а) с врати и прозорци, укрепени с:                    

метални решетки                                      да     не

         или

метални ролетки                                       да     не

 

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………

б) свързано със сигнално-охранителна техника          да     не

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………

в) метална каса, неподвижно закрепена и свързана със сигнално-охранителна система за съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение 2 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

                                                                           да     не

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………

         г) шкаф със секретно заключване за съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по Приложение 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

        да     не

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………

  1. Лице по чл. 11, ал. 2 от Наредба №55/2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества, определено със

Заповед № …………………  е магистър фармацевт

…………………………………………………………………………………….……

(трите имена на магистър фармацевта)

  1. 3. Документация и отчетност :

 

а) Регистър за дейности с наркотични вещества, заверен от инспектора по наркотични вещества към РЗИ.

                                                        да     не

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………                                         

б) Всички операции, свързани с извършваните дейности с наркотични вещества, се документират в регистър, съгласно изискванията на Наредба №21/2000 г.

                                                        да     не

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………

г) В аптеката се отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, само срещу специални рецетурни бланки, съгласно изискванията на Наредба №4/2009 г.

                                                        да     не

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………

                                              

д) В аптеката има лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, закупени само със специални формуляри от търговци на едро, притежаващи лицензия за дейности с наркотични вещества, съгласно изискванията на Наредба №21/2000 г.

                                                        да     не

Забележка:        

…………………………………………………………………………………………

                                                                                                       

е) Спазва се срока за отчетността на специалните формуляри – 10 дни след края на всеки месец, съгласно изискванията на Наредба №21/2000 г.

        

                                                        да     не

Забележка:

…………………………………………………………………………………………

                                              

ж) Спазва се срока за отчитане на закупените, продадените и налични лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение №2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични – 10 дни след края на всяко тримесечие,  съгласно изискванията на Наредба №21/2000 г.

        

                                                        да     не

Забележка:

…………………………………………………………………………………………

 

з) Спазва се срока за отчетността на специалните рецептурни бланки за наркотични вещества – 10 дни след края на всеки месец,  съгласно изискванията на Наредба №4 /2009 г.

        

                                                        да     не

Забележка:

…………………………………………………………………………………………

 

        

                                                                                                       

ИЗВЪРШИЛ  ПРОВЕРКАТА:

 

Инспектор по наркотичните вещества :

              

   ………………………     

              (подпис)

 

 

                       

Забележка: зачертани са верните отговори.