Разрешение 685

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

 

 

                        

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …...………….

гр. ......................../…………г.

 

 

 

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение на лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти и във връзка със Заявление  ......................,  подадено от

...................................................................................................................................................................................................................................................................................,

В качеството му на:......................................................................................................

 

 

 

Р А З Р Е Ш А В А М

 

На.....................................................................................................................................

/наименовение на лечебното заведение/

Представлявано от:........................................................................................................

/трите имена на лекаря/лекаря по дентална медицина/

с адрес:...........................................................................................................................,

регистрерано в РЗИ с рег. №............................, том....................., партида...............

да съхранява и продава лекарствени продукти в съответствие с рародебдите на Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение на лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

Настоящето разрешение подлежи на обжалване в 14-дневен срок  пред Пловдивския Административен съд

Настоящето разрешение да се връчи на:

..........................................................................................................................................

.................................................................

 

 

 

 

 

Директор на Регионална здравна инспекция - Пловдив