Процедура 685

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

685

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Правно основание

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 232 

Наредба № 5 от 06.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

Устройствен правилник на РЗИ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти по реда на тази наредба могат да получат само лечебните заведения за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 буква „а” и т. 2 буква „а” от Закона за лечебните заведения.

Разрешението се дава, в случай че в населеното място, където лечебното заведение осъществява дейността си няма разкрита аптека.          

Лекарите, получили разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти, могат да съхраняват и продават всички разрешени за употреба в страната готови лекарствени продукти в количества, необходими за петдневен курс на лечение. Същите не могат да съхраняват и продават упойващи и психотропни лекарствени продукти (с изключение на нужните за оказване на спешна медицинска помощ), както и екстемпорални лекарствени форми.

 

Заявител:

Лечебните заведения за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 буква „а” и т. 2, буква „а” и от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), които са регистрирани в населени места, в които няма разкрита аптека.

Лечебни заведения за извънболнична помощ по горецитираните текстове на  Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) са амбулаториите за първична медицинска помощ, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за първична медицинска помощ;

б) индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;

 

Необходими документи:

Лицата, представляващи лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 буква „а” и т. 2, буква „а” и от Закона за лечебните заведения, подават заявление до Директора на РЗИ по образец, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 5 от 06.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти;

 

Вътрешен ход на процедурата:

Искането за издаване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, се адресира до Директора на РЗИ – Пловдив, подава се на фронт-офиса на  РЗИ и се завежда в деловодната програма. На лицето се дава на хартиен носител от служителя на фронт-офиса входящия номер на преписката.

В седем дневен срок комисия, определена със заповед от Директора на РЗИ, извършва проверка на място, за което съставя констативен протокол. На база на констатираното в три дневен срок се извършва регистрация или се прави мотивиран отказ. Заповедта  за регистрация се извежда с пореден номер заповедната книга на РЗИ.

Разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина по образец или мотивирания отказ се издава в три екземпляра – за заявителя, за преписката и за архива на деловодството на РЗИ. За извършената регистрация се уведомява ИАЛ.

Регистърът на лекарите/лекарите по дентална медицина, които могат да сърханяват и продават лекарствени продукти се публикува на интернет страницата на РЗИ от служители на отдел „Здравна информация” на дирекция „Медицински дейности”.

Срок на предостяване на услуга – 10 дни

 

Права и задължения на лицата получили Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти:

ü  могат да съхраняват и продават всички разрешени за употреба в страната готови лекарствени продукти в количества, необходими за петдневен курс на лечение;

ü  не могат да продават лекарствени продукти, изписвани по реда на чл.56 от Закона за здравното осигуряване;

ü  не могат да продават лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), както и лекарствени продукти, приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура в аптека.

ü  могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, необходими само за оказване на спешна медицинска помощ съгласно Наредба № 28 от 2001 г. за условията и реда, при които лечебните заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества (ДВ, бр. 54 от 2001 г.);

ü  Лекарите и лекарите по дентална медицина продават лекарствените продукти на цена не по-висока от утвърдената съгласно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г.).

Образци на формуляри

Ø  Заявление за получаване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от лекар;

Ø  Заповед за вписване в регистъра;

Ø  Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от лекари.

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: трето

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Не се събират такси

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.