заявление 685

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              

ДО                                                                                         Директор ДМД:

ДИРЕКТОРА                                                                     

НА РЗИ - ПЛОВДИВ                                                        Началник отдел:

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………………………

с удостоверение за регистрация № ……………………

гр./с. ………………………………………….………… община …………………………………………

ул./бул. ……………………………………………………………… телефон ……………………………

представлявано от …………………………………………………………………………………………

л. к. № ……………………., издадена от …………………….…………………. на ……………………..

ЕГН ……………………………..

адрес: гр./с. ………………………………………………… община ……………………………………

ул./бул. ……………………………………………………..……. телефон ………………………………

        

Моля, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти да бъде издадено разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти в:

гр./с. ………………………………………….………… община …………………………………………

ул./бул. ……………………………………………………………… телефон ……………………………

 

Лекарствените продукти ще се съхраняват и продават от:

…………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена)

л. к. № ……………………., издадена от …………………….…………………. на ……………………..

ЕГН ……………………………..

адрес: гр./с. ………………………………………….………… община …………………………………

ул./бул. ……………………………………………………………… телефон …………………………..

образователно-квалификационна степен: ………………………………………………………………..

№ на дипломата …………………………………… от дата …………………………………………….

А   Кратко описание на сградата: …..……………………………………………………………………

(магазинни помещения, самостоятелна сграда, апартамент в жилищна сграда)

 

В   Описание на размерите на помещенията, в които е разкрито лечебното заведение за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ или по т. 2, буква „а“ от Закона за лечебните заведения:

  

 1. обща площ ……………………………………………… m2                                                         
 2. лекарски кабинет ………………………………………. m2
 3. чакалня …………………………………………………. m2         
 4. манипулационна ……………………………………….. m2                                         
 5. санитарен възел ………………………………………… m2
 6. други помещения ………………………………………. m2
 7. място за съхранение на лекарствата …………………… m2         

 

С уважение: ……………..

                               (подпис)

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

 • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 • като вътрешна куриерска пратка на адрес:……………………………………..…………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

 • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

 • по електронен път на адрес:………………………………………………………………….

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                            

Подпис:......................