Процедура 477

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

477

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ДОКУМЕНТ

Правно основание

чл. 35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето;

чл. 3 и чл. 4 от Тарифа за таксите, които се събират по Закон за лечебните заведения;

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Лицата попълват заявление по образец, в което описват конкретния документ, на който желаят да бъде издаден заверен препис, допълнителен екземпляр или прилагат копие от него.

Заявлението се подават в Звеното за административно обслужване в РЗИ – Пловдив.

След положителна резолюция от Директора, служителят в Звеното за административно обслужване предава заявлението на съответната дирекция, изготвила документа. Служител от дирекцията извършва проверка за наличие на такъв документ в архива на РЗИ.

При издаване на допълнителен екземпляр на документ се подготвя нов екземпляр, носещ номера на първичния документ. Върху него, в горната дясна част се изписва ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР  и се представя на директора на РЗИ за подпис.

В случаите на приложено копие на издадения документ, служителят от съответната дирекция сравнява приложеният документ с оригинала на документа, съхраняван в архива на РЗИ. При установяване на съответствие между оригинала и копието на документа се поставя правоъгълен син печат „Вярно с оригинала”, дата, подпис на Директора и кръгъл печат на РЗИ - Пловдив на всички страници на документа.

При загубване или унищожаване на документа, служителят от съответната дирекция прави копие на оригинала, съхраняван в РЗИ и го заверява по гореописаният начин.

В случаите, когато се установи, че срокът на издаденият документ е изтекъл, допълнително се изписва „Валиден до …”.

При издаване на заверен препис на експертно решение на ТЕЛК, при загубване или физическо унищожение на ЕР, служителят в РКМЕ прави копие на оригинала съхраняван в МЕД и го заверява, като поставя правоъгълен син печат „Вярно с оригинала” и кръгъл печат с «РКМЕ», дата и подпис на длъжностното лице.

 РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Получаване на заверен препис или допълнетелен екземпляр от документ.

Завереният препис или допълнетелен екземпляр от документ може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път .

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

- с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя в РЗИ – Пловдив.

 Срок за извършване на услугата:

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр на документ се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението в „Звено за административно обслужване”.

Образци на формуляри

Приложение 1 – Заявление

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: Ниво 2

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : http://www.rzipd.com/

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

На основание чл. 35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007г. (Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.)  За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ се заплаща такса 6 лв.

 На основание чл. 3 и чл. 4 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, приета с ПМС № 37 от 14.02.2011 г. (Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.)   За издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение се заплаща такса 5 лв.

За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 5 лв.

На основание чл. 33 от Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.  За издаване на заверено копие на удостоверение или друг документ се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

 

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.