Процедура 467

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

 

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

467

 

Издаване на международен сертификат за имунизации

Правно основание

Чл. 33 от Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България

чл. 10 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика.

Предмет:

Международен сертификат за ваксинация или профилактика се издава за проведени имунизации и реимунизации на граждани, пътуващи за страни в които се изискват определени имунизации.

Процедура по извършване на административната услуга

Международен сертификат за ваксинация или профилактика се издава от отдел ПЕК, дирекция НЗБ.

Заявител:

По желание на физически лица.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадено международен  сертификат за ваксинация или профилактика:

Необходими документи

1.    Документ за идентификация /Лична карта , международен паспорт , др./

2.    Заявление по образец;

3.    Данни за проведени имунизации и реимунизации/копие на лична амбулаторна карта; Здравноосигурителни книжки; имунизационен паспорт; талон от лечебно заведение/

4.    Документ за платена държавна такса, съгласно чл. 10 от тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)

Вътрешен ход на процедурата

Лицата, които искат да им бъде издаден международен сертификат за имунизации, подават заявление до Директора на РЗИ – Пловдив, като исканията/заявленията за извършване на административната услуга могат да се подадат писмено /в ЗАО, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път/ или устно.

Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец.

Към заявлението се прилагат  изискваните документи

Попълва се международния сертификат с имунизационния статус на английски и български език и се поставя подпис и печат.

Сертификатът се издава в два екземпляра за лицето и в папка за архива на имунизационния кабинет.

Резултат от процедурата:

Права и задължения на лицата:

Издаването на международен сертификат за ваксинация или профилактика дава право на лицето за пребиваване в страни, за които се изискват определени задължителни имунизации.

Срок за извършване на услугата:

Издаване на международен сертификат за имунизации се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението в „Звено за административно обслужване

Образци на формуляри

Приложение 1- Заявление за издаване на международен сертификат за имунизации

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: Ниво 2

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Международният сертификат за ваксинация или профилактика е с валидност до датата, посочена за всяка ваксина или профилактика.

 

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

чл. 10 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.). За издаване на международен сертификат за имунизации се събира такса в размер на 33 лв.

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

 

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.