Процедура 466

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

 

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

466

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

Правно основание

Закон за храните – чл. 12, ал. 3;

Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните – чл. 9, ал. 1;

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето – чл. 17 Б.

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Пловдив, което е задължително условие за осъществяване на тези дейности.

Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за храните, производство и търговия с храни се извършва само в обекти, които са регистрирани по реда на този закон.

Предмет:

Вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

Определения:

1. ”натурална минерална вода” - минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават ясно от обикновената питейна вода; по смисъла на чл. 6, ал. 5 и 6 е микробиологично безопасна, първоначалната й чистота и състав остават непроменени поради дълбокия й подземен произход и защитеност срещу замърсяване на находището на минерална вода, от което произхожда, и при производството й са спазени изискванията на наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС №178 от 23.07.2004г.,обн.ДВ.бр.68 от 03.08.2004г.,изм.ДВ.бр.66 от 25.07.2008г.

2. ”изворна вода” - вода, която произхожда от дълбоко разположен водоносен хоризонт, който не е находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, по микробиологични, физико-химични, химични и радиологични показатели е подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние, при производството й са спазени изискванията на наредбата и се бутилира в района на водоизточника в предприятие, свързано с директна тръбопроводна връзка с водоизточника;

3. ”трапезна вода” - всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.), но не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна вода и при производството й са спазени изискванията на наредбата.

 Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което открива обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Пловдив.

 Необходими документи

За извършване на регистрацията заинтересованите лица подават:

1.      Заявление по образец, в което се посочват: име и адрес на лицето; седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта

2.      Списък на групите храни (бутилираните води), които ще се произвеждат в обекта.

3.      Документ за платена такса

Условия за регистрация на обекта

Условията за регистрация на обектите са посочени в чл. 12, ал.1 от Закона за храните, а именно:

1.      да отговарят на здравните изисквания, определени с нормативен акт;

2.      да имат разработена технологична документация;

3.      да имат въведени:

а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;

б) система за управление на безопасността на храните.

Вътрешен ход на процедурата

1.   По служебен път заявлението от звеното за административно обслужване се предава на Директора на РЗИ-Пловдив, който резолира до Директора на Д ОЗ, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на Директора на Д„ОЗ” за резолюция до Началник отдел „ПБПЗиЗТЕ”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот.

Началник отдела определя на прекия изпълнител и вписва резолюцията върху преписката, което се отразява в интегрираната информационна система за документооборот. Всички преписки се вписват в обходен лист и се предават срещу подпис на определеното лице.

2.   При непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението, писмено се уведомява заявителя за това и му се определя срок за отстраняване.

3.   В 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите, се извършва проверка на място за съответствие на обекта с условията.

4.   В случай на несъответствие със здравните изисквания, установени при проверката, се издава предписание за отстраняването им и се определя срок за изпълнение. След изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка в обекта.

5.   В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието по т.4 се извършва регистрация на обекта и се издава удостоверение за регистрация. Обектът се регистрира за заявените дейности за производство и/или търговия с храни само ако производителят или търговецът е доказал, че обектът отговаря на нормативните изисквания.

 

Временна регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

1. В РЗИ – Пловдив се извършва и временна регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води за срок до три месеца в случаите, когато обектът отговаря само на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за храните, а именно:

- да отговарят на здравните изисквания, определени с нормативен акт;

-да имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган.

2. Служители на РЗИ - Пловдив извършват проверка на място на обекта в срока, за който е издадена временната регистрация, и регистрират обекта по реда на чл. 12, ал. 9 и 10 от Закона за храните, в случай че отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от същия закон.

3. Ако при проверката се установи значителен напредък, но обектът все още не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за храните, РЗИ може да удължи срока на временната регистрация за максимален период общо 6 месеца.

4. В случай на несъответствие със здравните изисквания, установени при проверката, се издава предписание за отстраняването им и се определя срок за изпълнение. След изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка в обекта. Ако са изпълнени предписаните мероприятия, обектът се вписва в регистъра по гореописания ред.

Отказ за вписване в регистъра на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:

При неотстраняване на непълнотите в представените документи и/или при неизпълнение на предписаните мероприятия, директорът на РЗИ - Пловдив прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок уведомява писмено лицето подало заявлението. Мотивираният отказ е в 3 екземпляра – един за заявителя (изпраща се от отдел ПБПЗиЗТЕ с обратна разписка), един за отдел ПБПЗиЗТЕ и един за архив към звено за административно обслужване към  Дирекция „АПФСО”. Процедурата по вписване в регистъра се прекратява и се издава заповед за спиране експлоатацията на обекта.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.

При непроизнасяне в срок на директора на РЗИ – Пловдив е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да извършва производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води в обекта, след като предварително писмено уведоми за това директора на РЗИ – Пловдив и той не се произнесе с изричен отказ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

В случаите на мълчаливо съгласие, директорът на РЗИ – Пловдив е длъжен да извърши вписването в регистъра и да издаде удостоверение за регистрация в 14-дневен срок от писменото уведомление, освен ако е направил отказ.

Права и задължения на регистрираните лица:

Вписването в регионалния регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, дава право на лицето, подало заявлението в РЗИ – Пловдив, да осъществява в обекта заявената дейност, вписана в удостоверението за регистрация.

Лицата получили удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води са длъжни писмено да уведомяват РЗИ – Пловдив, при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване, както и при спиране или възобновяване на дейността на обекта в деня на настъпването на промяната. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им.

В случаите на промяна на групите храни, които обектът ще произвежда, както и при промяна в дейността на обекта, се извършва нова регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните.

Регионалната здравна инспекция води регионален регистър  на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, намиращи се на територията на Пловдивска област, който съдържа:

1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;

            2. адрес на обекта;

            3. вид на обекта;

            4. фирмата или името на лицето, което извършва дейността в обекта;

            5. дата и основание за заличаване на регистрацията.

 

Регистърът на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води е публичен и се публикува на електронната страница на РЗИ – Пловдив: www.rzipd.com

 

Индивидуалните административни актове, издадени от директора на РЗИ – Пловдив, във връзка с регистрацията или отказа за регистрация, подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Пловдив по реда на Административния процесуален кодекс, като обжалването не спира тяхното изпълнение.

Образци на формуляри

Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване: http://www.rzipd.com/

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Действието на регистрацията и на удостоверението е безсрочно (чл. 16, ал. 1 от Закона за храните).

При настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо ново вписване в регистъра или издаване на Заповед на Директора на РЗИ за заличаване на обекта от регистъра, действието му се прекратява.

 

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Дължи се такса 30 лв съгласно чл. 17 Б от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето .

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.