Процедура 341

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

 

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

341

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ формуляри  НА АПТЕКИ ЗА ПОРЪЧКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ наркотични вещества

Правно основание

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 56

Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документация и учетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати;

Устройствен правилник на РЗИ

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Предмет:

Предоставянето на специални формуляри дава възможност да се осъществява покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Всяка покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва със специален формуляр за поръчка по образец. Специалните формуляри се отпечатват в три екземпляра: оригинал и две копия.

Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването и разпределянето на специалните формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Отпечатаните специални формуляри се предоставят от производителя им на регионалните  здравни инспекции.

Лицата, получили лицензии за извършване на дейности с наркотични вещества, закупуват специалните формуляри от регионалните здравни инспекции.

 

Заявител:

Управители на аптеки, притежаващи лицензия за търговия с наркотични вещества, включително на болници и диспансери, получили лицензия и лечебни заведения за извънболнична помощ, с изключение на тези по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)

 

Необходими документи:

1.  Заявление по образец;

2.      Документ, удостоверяващ внесена сума на стойността на съответният брой заявени кочани със специални формуляри

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението за предоставяне на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества се адресира до Директор на РЗИ на фронт-офиса на  инспекцията и се завежда в деловодната програма. Към преписката се прилага документ за платена такса.

Длъжностното лице, водещо хартиения дневник по чл.13, ал.4 от Наредба № 21  за получените специални формуляри за поръчка, извършва справка в съответните регистри, след което предоставя специалните формуляри с приемно-предавателен протокол.

Срок на предоставяне на услугата – 1 ден

 

Права и задължения на аптеките и лечебните заведения за извънболнична помощ, получили специални формуляри за покупка на наркотични вещества:

С предоставените от РЗИ специални формуляри за поръчка aптеките, притежаващи лицензия за търговия на с наркотични вещества извършват всяка покупка в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

При установени липси на специални формуляри аптеките незабавно съответното районно полицейско управление и инспектора по наркотични вещества, като се посочват серията и номерът им. В срок 24 часа от уведомяването инспекторът по наркотични вещества изпраща писмен сигнал до Националната служба по наркотиците, която обявява за невалидни специалните формуляри с посочените серии и номера.

Образци на формуляри

Ø  Заявление за предоставяне на специални формуляри;

Ø  Приемно-предавателен протокол.

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

 

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: второ

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване :

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Аптеките заплащат формулярите на стойност определена от МЗ - Пловдив

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Министър на здравеопазването

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;