заявление 341

 

ДО

ДИРЕКТОРА

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

На вниманието на

инспектора по

наркотични вещества

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ........................................................................................................... ЕГН .........................................

(трите имена на магистър фармацевта по чл. 34 от ЗКНВП)

при „..........................................................................................................................................................”,

(наименование на ЕТ или юридическото лице)

ЕИК……………………………………….

притежаващ лицензия или разрешение № ........................... / ....................., издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите или удостоверение №…………..за лечебно заведение за извънболнична помощ

 

с адрес: ...................................................................................................................................................................,

тел:…………………………..факс:…………………………e_mail:…………………………………….

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъдат предоставени:

 

………………                       броя кочана специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, Наредба № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати).

 

Прилагам преводно нареждане/вносна бележка за заплащане на ………… броя кочани, на стойност …………..  лв. по сметката, посочена от РЗИ.

 

 

 

С уважение:

       (подпис)

 

Дата:…………………………