Процедура 268

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

 

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

268

„ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ГОТОВНОСТТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ /ИЙЛ/”

Правно основание

Чл.35 от Закона за здравето

чл.27, ал.1 от Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели  /ДВ бр.103 от 27.12.20016г./

чл.66, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен  здравен контрол

чл.26 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Заявител:

Физически или юридически лица, на които предстои въвеждане в експлоатация на обекти с ИЙЛ.

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт – нормативно установените здравни изисквания към съответния вид обекти.

Радиационната защита в обектите с ИЙЛ се осъществява в съответствие с изискванията на нормативната база:

o      ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

o   Наредба № 13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели 

o   Наредба за радиационна защита 2018г.

o   Наредба №2 за условията и реда за защита на лицата при медицинско облъчване

o   Наредба №32  от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

o   Наредба № 9 от 13 юли 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"

o   Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Нуклеарна медицина”

o   Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лъчелечение"

o   Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи

 

Необходими документи:

Заявление по образец.

Документ за платена такса

Вътрешен ход на процедурата

По служебен път заявлението се предава от звеното за административно обслужвате на Директора на РЗИ-Пловдив, който резолира до Директора на Д„ОЗ”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот

Заявлението се предава ежедневно на Директора на Д„ОЗ”, за резолюция до Началник отдел „Радиационен контрол”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот. Началник отдела определя прекия изпълнител, което също се отразява в информационната система, като се вписва резолюцията върху преписката.

 

  • Становището се издава в срок до 30 календарни дни.
  • Извършва се инспекция на място в обекта от инспектори в отдел „Радиационен контрол” към Дирекция „Обществено здраве” и се измерват  радиационните фактори на работната и жизнена среда по реда на чл. 66, ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен  здравен контрол.
  • При извършване на инспекцията в обекта с ИЙЛ се съставя протокол от проверка за спазване на здравно-радиационните изисквания при дейности с ИЙЛ, номерът на който се вписва впоследствие в становището. В протокола от инспекцията се вписват констатациите и заключението – издаване на положително или отрицателно здравно становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекта с ИЙЛ, както и констатирани забележки или несъответствия.
  • Изготвяне на становище и протокол от контрол на радиационните параметри на работната и жизнена среда;
  • Становището се парафира от началника на отдел „РК”, Директора на Д”ОЗ” и Директора на РЗИ-Пловдив
  • Становището се изготвя в три екземпляра – единият се предоставя на заявителя срещу подпис, вторият екземпляр се предава в архива на РЗИ-Пловдив и един се съхранява в отдел „Радиационен контрол”.
  • При неспазване на здравните изисквания за обектите с източници на йонизиращи лъчения, държавните здравни инспектори дават задължителни предписания и определят срок за отстраняване на нарушенията. Въз основа на констатациите, отразени в Протоколите от инспекция и контрол на радиационните параметри на работната и жизнена среда, при констатирани неизпълнения на предписанието Директорът на РЗИ издава на  отрицателно становище  относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения, като точно мотивира становището си. След отстраняване  на установените пропуски, заявителят  уведомява  РЗИ чрез подаване на Заявление по образец. След повторна инспекция и констатиране на отстранени несъответствия се издава положително становище.

 

Срок за изготвяне на документа:

30 календарни дни от датата на входиране в РЗИ.

 

Резултат от процедурата:

Издаване на становище относно готовността на обект с ИЙЛ за въвеждането му в експлоатация.

 

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на становището:

След писмено заявление от заинтересованото лице и разрешение от Директора на РЗИ се издава заверено копие на оригиналния документ, съхраняван в отдел “РК” и архива на инспекцията с текст „ДУБЛИКАТ”

Образци на формуляри

Заявление до директора на РЗИ-Пловдив – по образец

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

 

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

 

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

 

Интернет адрес за служебно заявяване: http://www.rzipd.com/

 

Вид на услугата:

 

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

 

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Такса за издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с ИЙЛ, съгласно чл.26 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК по Закона за здравето

Такса за извършване на контрол на радиационни параметри на работна и жизнена среда се изготвя въз основа на Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - Приложение 4 към чл.29г и съгл. чл.29д

 

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

 

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

 

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.