Уведомление за откриване на ООП транспортно средство 1552

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за откриване на обект с обществено предназначение

От ...............................................................................................................................................................

/ трите имена /

Адрес и телефон за контакт:  …….……………………………………….………………………....…

В качеството на …………………………………………………………….……………………..…..…

/ собственик, управител, изпълнителен директор, упълномощено лице /

На  ................ ………………………………………….……………………………………….……

/наименование на юридическото лице/търговеца, който упражнява дейността/

с ЕИК: ………………..       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от.. ……/.......... г. извършвам дейност с транспортни средства за обществен превоз (транспортни средства със специално предназначение).

            Моля, посочените обекти с обществено предназначение – транспортни средства за обществен превоз (транспортни средства със специално предназначение), да бъде вписан в регистъра по чл.36, ал. 3 от Закона за здравето.

 

 

Вид на транспортните средства

 

Брой

 

Извършвана дейност

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Притежавам следните документи:

 

  1. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство).
  2. Свидетелство за регистрация на транспортните средства.

            Декларирам, че ползвам посочените по-горе транспортни средства в съответствие с установените в страната здравни изисквания.

            При промяна на изложените по-горе данни и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя в 7-дневен срок от настъпването им.

            Задължавам се да осигуря достъп до обекта на служителите на РЗИ – Пловдив за извършване на проверка.

 

Приложения:

  1. Списък на транспортните средства, съдържащ вид, марка, модел, регистрационен №, местодомуване и извършвана дейност.
  2. Други ………………………………………………………………………………………...

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска праткана адрес:……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:………………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                             Подпис:......................

 

Извадка от Приложение №1 към чл.1, ал.2

ГРУПИ ОБЕКТИ – транспортни средства

по чл.1, ал.2 на Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ

</table border="border:1px solid black">Списък на транспортните средства /образец/ 

24.

Транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове

25.

Транспортни средства със специално предназ начение - санитарни автомобили за превоз на болни

26.

Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина

27.

Изменение в Закона за здравето - /ДВ бр.8/2001г. в сила от 25.01.2011г./

28.

Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки

Вид

Марка

Модел

Регистра-ционен №

Место-домуване

Извършвана дейност

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3