Уведомление за откриване на ООП 1552

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за откриване на обект с обществено предназначение

От ...............................................................................................................................................................

/ трите имена /

Адрес и телефон за контакт:  …….……………………………………….………………………....…

В качеството на …………………………………………………………….……………………..…..…

/ собственик, управител, изпълнителен директор, упълномощено лице /

На  ................ ………………………………………….……………………………………….……

/наименование на юридическото лице/търговеца, който упражнява дейността/

с ЕИК: ………………..       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

      Уведомявам Ви, че от........ ……/.......... г. е открит обект с обществено предназначение:

……………………………………………………………………………………………………………

/наименование на обекта, видове дейности, които се извършват в него/

с адрес: гр./с................... ………………община (район) …………………………..……….……...…

ж.к./у  л....................... ………………………….№ ………………тел: …………………………..……

            Моля, посоченият обект с обществено предназначение да бъде вписан в регистъра по чл.36, ал. 3 от Закона за здравето.

Притежавам следните документи:

 

  1. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство).
  2. Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - №.................................................... / (когато се изисква такова).
  3. Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - № ………………… /................ (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).

            Декларирам, че откритият обект с обществено предназначение, посочен в настоящото уведомление, е съобразен с установените в страната здравни изисквания. При промяна на изложените по-горе данни и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя в 7-дневен срок от настъпването им.

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска праткана адрес:……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:………………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                            

Подпис:......................

 

Обекти с обществено предназначение, контролирани от РЗИ

 

Ко д

Групи обекти с обществено предназначение

Код

Групи обекти с обществено предназначение

 

01.

Централни водоизточници

26.

Транспортни средства със специално предназ­начение - автомобили за превоз на лекарства

и

консумативи в хуманната медицина

 

02.

Местни водоизточници

 

03.

Минерални водоизточници

 

04.

Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване

27.

Транспортни средства със специално предназ­начение - автомобили за превоз на храни

 

05.

Плувни басейни

28.

Транспортни средства със специално предназ­начение - автомобили за превоз на тленни останки

 

06.

Плажове и места за къпане

 

07.

Средства за подслон - вилни и туристически селища

 

29.

Детски ясли и градини

 

08.

Хотели, мотели и семейни хотели

30.

Заведения за социални услуги за деца и ученици

 

09.

Къмпинги и туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални

31.

Училища и висши училища

 

10.

Места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала

32.

Ученически и студентски общежития

 

33.

Школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца

 

11.

Спортни обекти - стадиони, спортни зали и игрални площадки

34.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

 

12.

Фитнес центрове и зали

35.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения I степен

 

13.

Театри, киносалони концертни зали и читалища

 

14.

Компютърни и интернет зали

36.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения II степен

 

15.

Игрални зали

 

16.

Бръснарски, фризьорски и козметични салони,

сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове

37.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения III степен

 

38.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

 

17.

Обществени бани и перални

 

 

 

18.

Обществени тоалетни

39.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

 

19.

Обекти за производство на козметични продукти

40.

Селскостопански аптеки

 

20.

Обекти за съхраняване и търговия с козметич­ни продукти

41.

Гробищни паркове

 

21.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

42.

(Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно- професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване

 

22.

Железопътни гари, летища, пристанища, авто­гари, метростанции

 

23.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

43.

(Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Оптики

 

44.

(Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Здравни кабинети

 

24.

Транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи,

тролеи, метровлакове

45.

(Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

25.

Транспортни средства със специално предназ­начение - санитарни автомобили за превоз на

болни

46.

(Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, . радиолокаторни и навигационни станции и други.