Заявление проектна документация 2961

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ………………………………………………………………………………………...................

  (трите имена)

адрес: гр./с…………………………………община (район) ……………………………… ж.к./ул………………………………………………………….……… № ….. бл. ...... вх. ...... ап......тел:.......................................факс:........................... електронна поща  ..............…………………......... в качеството на ………………….............................................

(собственик, управител, изпълнителен директор, упълномощено лице)

нa........................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице/търговеца)

ЕИК………………………................................

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

            Моля, да ми бъде издадено Хигиенно заключение за проектна документация, при вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища, при издаване и изменение на лицензия на Центровете за професионално обучение и/или Центрове за информация и професионално ориентиране

…........................................................................................................................................................

(име  на обекта)

с адрес  гр./с. ………...........................................община...............................................................

ж.к. / ул. ……………........................................ №         бл......вх......ап......тел.:............................

            Прилагам следните документи:

 

1.Проект или заснемане на материалната база с обзавеждане; обяснителна записка по част „Архитектура” (при използване на материална база на действащи детски градини и училища)

2.Проект на материалната база с обзавеждане; и обяснителни записки по част „Архитектура”, част „Водоснабдяване и канализация”, част „Отопление и вентилация” (при използване на сгради, които се преустройват, реконструират, сменят своето предназначение или са ново строителство)

  1. Документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМАТА ТОЧКА СЕ ЗАГРАЖДА!

Декларирам че желая,  изходния документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска праткана адрес:……………………………………..……………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:……………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.                                                         

Подпис:......................